Hjem Separator Skoler Separator Våre skoler Separator Ullensaker kommune > Hoppensprett Akademiet VGS Separator Reglement

Hoppensprett Akademiet VGS

Reglement

Skole- og ordensreglement ved Hoppensprett Akademiet VGS Jessheim AS

§ 1. Hjemmel 
For en elev som etter søknad er tatt inn i den videregående skolen, vises det til Lov om private skoler som omhandler rett og plikt til opplæring, skolegangen, tilpasset opplæring, særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter samt spesialundervisning og PP-tjeneste. 

 

§ 2. Fremmøte 
Elevene skal være på plass i undervisningsrommet til avtalt tid. Det er ingen ringeklokke ved skolen. For sent fremmøte gir ordensanmerkning. Hver mandag morgen er det ”ukas andakt” som overføres via skolens høyttaleranlegg eller via intern TV. 

 

§ 3. Ankomst- og avreisetider 
Elever hvis fremkomstmidler ikke korresponderer med skoletiden, kan få tillatelse til å komme for sent (eller forlate skolen før tiden) når dette synes rimelig. Tillatelse gis av kontaktlærer. Tillatelsen registreres på avtalt sted.

 

§ 4. Fravær og meldinger 
Elever må ikke være borte fra skolen uten at de er hindret av sykdom eller annen tvingende grunn, eller har fått lov av skolen å være borte. Ingen elev må forlate skolen i undervisningstiden uten selv å melde fra til en av sine lærere slik at meldingen blir registrert. Dersom fraværet varer mer enn tre dager, må kontaktlærer få melding så snart som mulig. Første skoledag etter et fravær skal eleven ha med skriftlig melding om varigheten av og grunnen til fraværet. Meldingen registreres på avtalt sted. Ved gjentatte eller lengre fravær kan skolen kreve legeattest. Elever som har fylt 18 år, kan skrive meldinger selv. For at slik selvmelding skal være gyldig, må den være skrevet før skoledagen tar til. Hvis elever er syke på heldagsprøver må de gi beskjed til skolen om morgenen før prøven begynner. Elever kan stå i fare for ikke å få karakter i faget dersom fraværet blir for stort.

 

§5 Søknad om fri
Søknad om fri for en hel dag eller mer forlegges skriftlig for kontaktlærer i god tid. Kontaktlærer kan innvilge søknader om fri for inntil to dager, rektor for tre dager eller lenger. Forutsetningen er at fraværet er forsvarlig med hensyn til elevens faglige nivå. Eleven må selv å holde seg  a jour med det faglige arbeidet som er blitt utført på skolen under fraværet. Skolen gir ikke eleven ekstra undervisning for å ta igjen det faglige arbeid i fraværsperioden. Det blir ikke innvilget fri når det arrangeres heldagsprøver og i eksamensperioder.

 

§6 Tannlegetimer, legetimer og kjøretimer
Innvilget fri til tannlegetimer, legetimer eller obligatorisk del av kjøreopplæringen føres som fravær. Søknad om fri skal være skriftlig. Elever får ikke fri til kjøretimer.

 

§ 7 Studiedager
Etter søknad kan elever gis tre studiedager. I særskilte tilfeller kan det innvilges studiedager utover denne rammen.Søknad leveres kontaktlærer senest tre dager i forveien. Studiedager innvilges ikke:

 • På dager som betyr forlengelse av ferier
 • På prøvedager
 • På dager der kontaktlærer finner at det er for mange søkere
 • Når det er fare for å miste vurderingsgrunnlaget på grunn av fravær.

Dagene føres ikke som fravær. Kontaktlærer fører regnskap. Elevene er selv ansvarlig for å ta igjen stoff som ikke er gjennomgått på studiedagene. 

 

§ 8. Friminuttene 
Elevene har anledning til å være inne i klasserommene i friminuttene dersom ro og orden opprettholdes. Dette gjelder ikke for spesialrommenes vedkommende. En klasse kan miste retten til å være inne dersom den forsøpler eller ødelegger klasserommene.  Skoleanlegget kan etter avtale med skoleleder brukes før eller etter skoletid. 

 

§ 9. Generell orden og atferd 
Høflighet, tillit og gjensidig respekt mellom lærere og elever er viktig for å skape et skolemiljø med høy trivsel og stort læringsutbytte. Elever og lærere forplikter seg til å delta i arbeidet med å skape et læringsmiljø som er preget av følgende regler for orden og adferd:

 • Alle viser hensyn til og respekt for hverandre som innebærer å samarbeide med andre og prøve å forstå andre før en selv blir forstått
 • Elevene viser respekt for og retter seg etter lærerens avgjørelse
 • Elever og lærere møter forberedt og opplag til undervisningen
 • Ansvar for egen helse
 • Skolens område holdes rent og ryddig
 • Lærebøker og utstyr er klart når timen begynner
 • Arbeidsro i timene, elevene skal følge godt med og ikke forstyrre arbeidet
 • Spising og drikking skjer i friminuttene hvis ikke annet er avtalt med faglærer
 • Toalettbesøk foretas i friminuttene og ikke i timene
 • Elever tar godt vare på personlige eiendeler. Verdisaker bør ikke tas med på skolen
 • Banning, sårende karakteristikker og slåssing skal ikke forekomme
 • Rasistiske utsagn og handlinger er ikke tillatt
 • Mobbing skal ikke forekomme
 • Seksuell trakassering er ikke tillatt
 • Sjikane på grunn av religion eller livssyn er ikke tillatt
 • Gjenstander som kan skade personer eller ødelegge bygninger eller inventar skal ikke tas med på skolen
 • Snøballkasting kan forårsake mange ulykker og er derfor ikke tillatt
 • I timene skal alle former for elektronisk utstyr kun brukes etter lærerens anvisninger, og under andakten skal alt elektronisk utstyr være avslått og lagt vekk. 
 • Fusk eller forsøk på fusk skal ikke forekomme, verken på heldagsprøver, prøver, innleveringer eller framføringer.
 • Plagiering, d.v.s. bruk av andres arbeid uten å oppgi kilde, er ikke tillatt. 
 • Skolens område holdes rent og ryddig, og elevene tar godt vare på alt som tilhører skolen, både ut og inne. 
 • Det er ikke tillatt å medbringe eller bruke alkohol, narkotika eller andre rusmidler på skolen. Det er ikke tillatt å bruke tobakk og snus på skolens område eller i den umiddelbare nærhet. Dette gjelder også for arrangementer utenfor skolens områder som skolen er ansvarlig for. 
 • Alle elever skal ha med seg gymtøy til gymtimene. Elever som av medisinske grunner ikke kan delta, må skaffe legeerklæring om dette.

 

§ 10 Mulige sanksjoner
Ved brudd på reglene har skolens ledelse og ansatte anledning til å gjøre bruk av følgende sanksjoner:

 • Anmerkning av faglærer
 • Påtale fra rektor
 • Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte
 • Inndraging for resten av timen av eget elektronisk utstyr som er tatt i bruk i strid med kjørereglene
 • Bortvisning fra klasse/gruppe for resten av timen etter faglærers avgjørelse. I slike tilfeller skal eleven møte hos rektor 
 • Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse
 • Bortvisning fra skolen for lengre tid , inntil 5 dager
 • Pålegg om å rette opp skade som er påført skolens eiendom eller eiendeler og/eller krav om erstatning
 • Nedsatt karakter i orden og/eller atferd
 • Anmeldelse av ulovlige forhold

Sanksjonene skal stå i rimelig forhold til brudd på reglene

 

§ 11 Særskilt om bortvisning
I særskilte alvorlige tilfeller kan en elev bortvises for resten av skoleåret, og eleven kan miste retten til opplæring etter opplæringsloven § 3-1, jfr. Privatskoleloven § 3-10. I slike saker fremmer skolestyret forslag til fylkeskommunen om bortvisning og/eller tap av rett til opplæring. Fylkeskommunen går så eventuelt vedtak om bortvisning for resten av skoleåret og/eller tap av rett til opplæring. Før særskilte sanksjoner blir anvendt skal eleven ha hatt anledning til å forklare seg muntlig for den som skal ta beslutningen. Før det blir gjort vedtak om bortvisning, og før det blir fremmet sak om tap av rett til opplæring, vil skolen vurdere bruk av andre reaksjoner. Vedtak om bortvisning er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningsloven kap.VI. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Klagen stiles til rektor som så avgjør om skolen vil omgjøre vedtaket eller om klagen skal oversendes Fylkesmannen. Det er adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes inntil klagesaken er avgjort, jf. forvaltningslovens §42 første ledd. For saksbehandling ved bortvisning av elev vises til ”Forskrift til Privatskoleloven” § 3-34 og til Forvaltningsloven. Fylkesmannen er klageinstans.

 

§12 «Drop-out»
Elever som «dropper ut» av skolen følges opp av skolens rådgiver for å finne fram til en relevant løsning for den enkelt elev.

 

Annet
Ved inntak undertegner eleven og foresatte en avtale hvor de bekrefter at de har akseptert det til enhver tid gjeldende skole- og ordensreglement for Hoppensprett Akademiet VGS Jessheim AS

Telefon
932 08 415

Hoppensprett Akademiet VGS
Industrivegen 34
2069 Jessheim

Rektor
Jorun Wenger
Jorun.Wenger@hoppensprett.no
Tlf: 932 08 415

Quote

Skogen ville vært stille hvis kun de beste sangfuglene sang

-Thoreau
Quote

Møter jeg et barn, møter jeg et menneske

-Anne-Cath Vestly
Quote

Alle barn har gnist i seg - alt vi trenger å gjøre er å tenne den

-Roald Dahl
Quote

Best blant mennesker er den som gleder seg når det går andre godt.

-Arabisk ordtak
Quote

Lederskap er å gjøre det rette når ingen ser deg

-Ukjent
Quote

Smil - det smitter!

-Lego
Quote

Vennlighet skaper vennlighet

-Sofokles
Quote

Barn pleier å leve opp til det du tror om dem.

-Ladybird Johnson
LekeLeveLæreLede Le