Hjem Separator Skoler Separator Våre skoler Separator Ullensaker kommune > Hoppensprett Akademiet VGS Separator Inntaksregler

Hoppensprett Akademiet VGS

Inntaksregler

Formål
Hoppensprett Akademiet VGS Jessheim AS er en kristen videregående skole som formidler kunnskap, videreutvikler evner og ferdigheter som gjør elevene glad i fysisk livsutfoldelse, lederskap og til engasjerte mennesker lokalt og globalt.

Generelt
Reglementet gjelder for elever med lovfestet rett til videregående opplæring. Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlig grunnskole, og hele landet er inntaksområde, jfr Lov om private skoler med rett til statstilskot (privatskolelova) § 3-1.

 

Inntaksprosedyre
Søknadsfrist for ordinært inntak er 1. mars for skolestart august samme kalenderår. Førsteinntaket finner sted på bakgrunn av søkermassen pr 1. mars. Søkere blir tatt inn etter poeng når ikke annet er sagt i reglementet. Grunnlaget for poengutregning er karakterene i samtlige obligatoriske fag fra ungdomsskolen. Poengsum for karakterer regnes ut ved at karakterene fra hvert fag summeres. Denne summen deles deretter på antall karakterer og multipliseres med 10. Søkere fra Hoppensprett Akademiet gis så 2 tilleggspoeng.

Kopi av karakterutskrifter lastes opp i søknadsskjema. Søknaden kan ikke behandles uten at dokumentasjonen er mottatt av skolen. 

Det vil gjennomføres supplerende inntak frem til skolestart i august. Inntak av elever skjer på bakgrunn av poengsum. Søkere prioriteres etter høyeste poengsum. For å kvalifisere til opptak 1.mars må søkeren ha en poengsum på minimum 38 poeng. 

Styret for skolen fastsetter skolens elevkapasitet før inntak. Søkere som har tatt i mot skoleplass men ikke møter til første skoledag eller gir skolen beskjed, mister sin skoleplass uten varsel.

Ved aksept av skoleplass aksepterer de foresatte samtidig betalingsforpliktelse for skolepengene. Det er to måneder oppsigelsestid, gjeldende fra den 1. i måneden.

 

Klage
Vedtak om inntak er et enkeltvedtak og kan påklages i henhold til Forvaltningsloven kap. VI. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er klageinstans, og fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part. Klagen sendes skolen, som så avgjør om skolen vil omgjøre vedtaket eller om klagen skal oversendes Fylkesmannen.

Reglementet er vedtatt av skolens styre og basert på Lov om private skoler, § 3

Telefon
932 08 415

Hoppensprett Akademiet VGS
Industrivegen 34
2069 Jessheim

Rektor
Jorun Wenger
Jorun.Wenger@hoppensprett.no
Tlf: 932 08 415

Quote

Skogen ville vært stille hvis kun de beste sangfuglene sang

-Thoreau
Quote

Møter jeg et barn, møter jeg et menneske

-Anne-Cath Vestly
Quote

Alle barn har gnist i seg - alt vi trenger å gjøre er å tenne den

-Roald Dahl
Quote

Best blant mennesker er den som gleder seg når det går andre godt.

-Arabisk ordtak
Quote

Lederskap er å gjøre det rette når ingen ser deg

-Ukjent
Quote

Smil - det smitter!

-Lego
Quote

Vennlighet skaper vennlighet

-Sofokles
Quote

Barn pleier å leve opp til det du tror om dem.

-Ladybird Johnson
LekeLeveLæreLede Le