Hjem Separator Skoler Separator Våre skoler Separator Ullensaker kommune > Hoppensprett Akademiet Ungdomsskole Separator Vedtekter

Hoppensprett Akademiet Ungdomsskole

Vedtekter

Visjon – fysisk livsutfoldelse, lederskap og engasjement lokalt og globalt.

Hoppensprettskolene er et skolealternativ på religiøst grunnlag.
Skolene er opprettet for å gi hjelp til foreldre og elever som ønsker å velge en skole som gir kristen oppdragelse og som samtidig fokuserer både på fysisk utfoldelse, lederskap og engasjement lokalt og globalt.

Grunnregler

§ 1 Skolens basis og verdigrunnlag

Lærings- og verdigrunnlaget for Hoppensprettskolene er et verdibasert læringsfellesskap som:

 • fremmer et kristent helhetssyn på livet forankret i troen på Gud som skaper og frelser slik dette er uttrykt i Bibelen og de evangelisk-lutherske bekjennelsesskrifter. 
 • implementerer følgende verdier i sin virksomhet: tilgivelse, lojalitet, dyktighet, dannelse, ledelse av eget liv og verdibevissthet i handlinger og holdninger. 

§ 2 Skolens formål 

Skolens formål er å formidle kunnskap, videreutvikle evner og ferdigheter som gjør elevene glad i fysisk livsutfoldelse, lederskap og til engasjerte mennesker lokalt og globalt.
Skolen skal inspirere til læring og utvikle elevenes evner og ferdigheter og til å vise respekt og omsorg for den enkelte.

I møte med elevene, i og utenfor skolen, er hele personalet forbilder og har et ansvar for å fremme skolens overordnede mål.

§ 3 Eierforhold

Hoppensprett ungdomsskole er en privat skole som eies av Hoppensprett Akademiet AS. 

Selskapet er ansvarlig for utvikling og drift av skolen.

§ 4 Eierstyret 

Eierstyret har den øverste ledelsen av skolen og skal se til at skolen blir drevet i samsvar med gjeldene lover og regler. Eierstyret skal ha sin oppmerksomhet særlig rettet mot; 

 • arbeidet med å realisere skolens formål 
 • strategisk videreutvikling av skolen på bakgrunn av skolens egne erfaringer samt regionale og nasjonale utdanningspolitiske endringer 

Eierstyret skal bl.a.: 

 • Fastsette inntaks- og ordensreglement og instrukser for skolen
 • Ansette rektor 
 • Ansette øvrig personell i samråd med rektor
 • Fastsette retningslinjer for ansettelser og oppfølgning av personalet
 • Vedta budsjett og i den sammenheng fastsetter skolepengenes størrelse
 • Avgi årsrapport med regnskap
 • Drøfte rektors årsmelding

Eierstyrets leder kan delegere myndighet til rektor når det gjelder å avgjøre saker som tilligger driftselskapet, når sakene kan antas å være kurante og ellers ikke er i strid med gjeldende lovgivnin.

Eierstyrets leder og rektor gir juridisk bindende underskrift på vegne av Hoppensprett ungdomsskole.

§ 5 Rektor

Rektor er den pedagogiske og administrative leder av skolen. Rektor er ansvarlig for at eierstyrets vedtak iverksettes og at gjeldende bestemmelser i skolens grunnregler, lover, reglement og instrukser blir fulgt.

§ 6 Kollegiale og demokratiske fora

Hoppensprett ungdomsskole skal ha et elevråd, SU og FAU.

Eierstyret utformer og vedtar ansvar, oppgaver og fullmakter til nevnte råd.

§ 7 Endringer av grunnregler og vedtak om nedleggelse

Endringer av grunnregler og vedtak om nedleggelse kan vedtas av Hoppensprett Akademiet AS. 

Ved eventuell nedleggelse av skolen tilbakeføres – om departementet krever det – ubenyttede midler som skriver seg fra det offentlige tilskuddet. Hoppensprett Akademiet AS bestemmer hvordan overskytende midler skal benyttes

Telefon

982 18 082

Hoppensprett Akademiet

Industrivegen 34
2069 Jessheim

Rektor
Jorun Wenger
Jorun.Wenger@hoppensprett.no

Quote

Skogen ville vært stille hvis kun de beste sangfuglene sang

-Thoreau
Quote

Møter jeg et barn, møter jeg et menneske

-Anne-Cath Vestly
Quote

Alle barn har gnist i seg - alt vi trenger å gjøre er å tenne den

-Roald Dahl
Quote

Best blant mennesker er den som gleder seg når det går andre godt.

-Arabisk ordtak
Quote

Lederskap er å gjøre det rette når ingen ser deg

-Ukjent
Quote

Smil - det smitter!

-Lego
Quote

Vennlighet skaper vennlighet

-Sofokles
Quote

Barn pleier å leve opp til det du tror om dem.

-Ladybird Johnson
LekeLeveLæreLede Le