Hjem Separator Skoler Separator Våre skoler Separator Ullensaker kommune > Hoppensprett Akademiet Ungdomsskole Separator Reglement

Hoppensprett Akademiet Ungdomsskole

Reglement

Ordensreglement for Hoppensprett Ungdomsskole

Ordensreglement for Hoppensprett Ungdomsskole

Ordensreglementet er fastsatt av Hoppensprett akademiet 10.09.15 med hjemmel i lov om private skolar med statstilskot, 1.oktober 2003 (privatskolelova) § 3-9.

Kapittel 1. Innledning
§ 1. Formål
Hoppensprett ungdomsskole skal ha et høyt kunnskapsnivå og et godt læringsmiljø.
Ordensreglementet er et virkemiddel for å nå disse målsettingene.

§ 2. Virkeområde
Ordensreglementet gjelder for alle aktiviteter i skolens regi, uavhengig av tid og sted. Det gjelder også skoleveien og det som skjer i det digitale rom.*

*Når det kommer til mobbing eller andre krenkelser, vil grensene mellom skole og fritid kunne utviskes. Dette gjelder også for mobbing som skjer i det digitale rom. Selv om krenkelsene skjer utenfor skolens område og utenfor skoletiden, vil disse kunne sanksjoneres etter skolens ordensreglement dersom de har sterk nok tilknytning til skolen og skolemiljøet. Mobbing eller andre krenkelser som skjer utenfor skoletiden og som er foranlediget av skolesituasjonen eller setter preg på den, vil derfor kunne omfattes av ordensreglementet. Dette kan f.eks. være trusler som har direkte betydning for elevens skolehverdag

Kapittel 2. Rettigheter og plikter
Hoppensprett ungdomsskole er vår felles arbeidsplass, og vi har alle ansvar for å ivareta et godt læringsmiljø. Derfor ventes det at vi alle viser respekt og tar ansvar for hverandre og samarbeider om å gjøre skolen så trygg og god som mulig.

§ 3. Elevenes rettigheter og plikter
Elever ved Hoppensprett ungdomsskole vil få en undervisning lagt opp etter sine forutsetninger og evner. Elever ved Hoppensprett ungdomsskole forplikter seg til å delta i arbeidet med å skape et godt læringsmiljø.
Skolens ansatte skal:
• Behandle elevene med respekt og omtanke.
• Gi hjelp til å behandle konflikter med andre elever og med skolen.
• Gi en opplevelse av skolehverdagen som trygg og meningsfull.
• Ha som mål å hjelpe alle elevene til å lykkes.

§ 4 Orden
Elevene skal ha god orden. Det er god orden å…
• møte presis, forberedt og opplagt til timer og avtaler
• ha skolesakene i orden
• ha med nødvendige læremidler og utstyr
• gjøre arbeid man blir pålagt så godt man kan og til rett tid
• ta godt vare på alt som tilhører skolen både ute og inne.

§ 6 Oppførsel
Elevene skal ha god oppførsel. Det er god oppførsel å…
• vise hensyn og respekt. Det innebærer å samarbeide med andre og prøve å forstå andre før en selv blir forstått.
• ha nulltoleranse for mobbing, rasistiske eller religiøst negative uttalelser/handlinger eller seksuell trakassering.
• ikke fuske eller forsøke å fuske på prøver eller innleveringer.
• eleven skal ha elektronisk utstyr/mobiltelefonen avslått i sekk/skap, både i timene og friminuttene.
• ikke utsette andre for voldelig adferd eller trussel om vold.
• ikke nyte, besitte eller oppbevare noen som helst form for energidrikker, rusmidler, tobakk eller snus i skoleanlegget
• aldri ha med våpen eller andre farlige gjenstander som fysisk kan skade andre eller virke truende.
• ikke banne eller bruke annet grovt språk

Kapittel 3. Sanksjoner
§ 7. Brudd på ordensreglementet
Sanksjonene skal stå i et direkte og rimelig forhold til bruddet på ordensreglene. Ved vurderingen skal det legges vekt på grad av uaktsomhet, samt individuelle forhold hos eleven, slik som grad av modenhet m.m. Det vurderes konkret i det enkelte tilfelle om brudd på reglementet er av en slik karakter at verger/foresatte skal gis muntlig orientering fra skolen om hendelsen. Kollektiv straff og fysisk refsing/annen krenkende handling er ikke tillatt.
Brudd på ordensreglementet kan føre til:
• Melding til hjemmet
Muntlig eller skriftlig melding til foresatte fra lærer, rektor eller andre tilsatte.
• Utestengelse
Eleven utestenges fra å delta på bestemte arrangementer eller får innskrenking av frihet og rettigheter i en viss periode.
• Erstatningskrav
Ved forsettlig eller uaktsom skade på/tap av bøker, inventar, bygning eller utstyr vil det bli fremmet erstatningskrav.
• Egeninnsats
Eleven kan pålegges å rydde/vaske/fjerne graffiti, og også gjøre annet foreskrevet arbeid som del av erstatning.
• Inndragelse
Ved bruk av elektroniske apparater uten lærers samtykke, inndras disse av lærer og utleveres etter skoledagens slutt.

• Nedsatt karakter
i orden eller oppførsel.
• Beslagleggelse
Blir en elev tatt for å ha tobakk, snus eller andre rusmidler med seg på skolen / eller i aktiviteter i skolens regi, beslaglegges rusmidlene og foresatte vil bli orientert.
• Politianmeldelse.
Ved besittelse av farlige, uønskede eller ulovlige gjenstander, som f.eks våpen og narkotika, vil disse bli inndratt. Politiet og foresatte vil bli kontaktet.

§ 8. Særskilte sanksjoner
• Bortvisning.
Ved alvorlige brudd på skolens ordensreglement, eller gjentatte brudd, kan rektor treffe vedtak om bortvisning av eleven. Jfr. Privatskoleloven § 3 – 10.

1.- 7. årstrinn:.
8.-10. årstrinn: fra enkelttimer til maksimalt 3 dager.

Bortvisning av en elev over 2 klokketimer regnes som et enkeltvedtak.
Ved avgjørelser som er enkeltvedtak, skal følgende saksbehandlingsregler gjelde:
1. Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og avgjørelsen skal treffes på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter.
2. Eleven skal varsles og forelegges relevante opplysninger i saken med mulighet til å uttale seg til den som skal treffe avgjørelsen, før avgjørelsen treffes. Mindreåriges foresatte skal kontaktes. Varselet skal gis skriftlig.
3. Avgjørelsen skal begrunnes, med henvisning til hvilken regel som er brutt, faktum som er lagt til grunn og de vurderinger som er gjort. Begrunnelsen skal gis samtidig med underretning om avgjørelsen til eleven. Begrunnelsen gis skriftlig.
4. Fristen for å klage er 3 uker. Jamfør Fvl.kapittel 6.
5. For saksbehandling ved bortvisning av elev vises til:”Forskrift til Privatskoleloven”§ 3-34 og til Fvl. § 2. Fylkesmannen er klageinstans.

• Nedsatt karakter ved fusk
FUSK – definisjon og reaksjon/tiltak; Fusk eller forsøk på fusk er et tillitsbrudd og et brudd på skolen sitt reglement om krav til orden og oppførsel. Bruk av ulovlige hjelpemiddel og kommunikasjon med andre i en prøvesituasjon blir regnet som fusk. Det blir også regnet som fusk at en ikke har rensket Pc-en sin etter gitte retningslinjer.
Karakteren på prøven eller det arbeidet det gjelder, blir annullert. Ved fusk eller forsøk på fusk blir karakteren i oppførsel automatisk satt ned.
Dersom en elev blir tatt i fusk eller forsøk på fusk ved eksamen, skal forholdet meldes til eksamensansvarlig eller rektor. Fusk ved eksamen er regulert ved forskrift til Privatskoleloven § 3-35.

Kap. 4. Saksbehandling

§9. Generelt
Saksbehandlingen ved brudd på ordensreglementet følger normalt reglene i
- Privatskolelovens § 3 – 9, 2.ledd og § 3 – 10, 3.ledd
- Forvaltningslovens (Forkortet: fvl) kapittel 3. Om saksbehandlingen.
- Fvl. kapittel 4 og 5. Ved enkeltvedtak.
- Fvl. kapittel 6. Om klagerett.

§ 10. Kunngjøring
Forskrift om ordensreglement gjøres kjent for elever, foreldre/foresatte og ansatte hvert år ved skoleårets begynnelse.

Inntaksreglement ved Hoppensprett Akademiet Ungdomsskole

Hoppensprett Akademiet ungdomsskole er en kristen ungdomsskole som formidler kunnskap, videreutvikler evner og ferdigheter som gjør elevene glad i fysisk livsutfoldelse, lederskap og til engasjerte mennesker lokalt og globalt.

§ 1 Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlig grunnskole, og hele landet er inntaksområde, jfr Lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) § 3-1.

§ 2 Søknadsfrist for inntak til alle trinn er 1. mars for skolestart i august samme kalenderår.

§ 3 Dersom det er flere søkere enn det skolen har kapasitet til å ta inn, blir inntak gjort etter følgende prioriteringer:

a. Søkeren er barn av ansatte ved på Hoppensprett Akademiet.

b. Søkeren har eller har hatt søsken, som har fullført minst ett år, ved Hoppensprett Akademiet, ungdomsskole og videregående.

c. Søkeren går på, og har fullført minst ett år, Hoppensprett barne- og ungdomsskole Brårud og er bosatt i Ullensaker.

d. Søkeren har gått i en Hoppensprett barnehage og kan dokumentere satsing på idrett med ønske om å kombinere dette med utdanning ved Hoppensprett Akademiet.

e. Søkeren kan dokumentere satsing på idrett og har ønske om å kombinere dette med utdanning ved Hoppensprett Akademiet.

f. Søkeren har gått i en Hoppensprett barnehage og er bosatt i Ullensaker.

g. Søkeren er bosatt i Ullensaker.

f. Søkeren har gått på Hoppensprett Brårud og er ikke bosatt i Ullensaker.

 

Loddtrekning der det så langt som det er mulig, sikres at hvert kjønn er likt representert. Dersom det er flere søkere enn ledige plasser før alle inntakskriteriene er oppfylt, trekkes en venteliste for hvert kjønn innenfor hvert enkelt inntakskriterie. Det vil si at venteliste i kriterie «c» kommer før venteliste i kriterie «d». Det trekkes venteliste for hvert kjønn slik at en balansert kjønnsfordeling oppfylles.

 § 4 Styret fastsetter skolens elevkapasitet før inntak starter.

§ 5 Rektor og styrets leder står for skolens inntak

§ 6 Søknader som er kommet inn etter fristen, prioriteres i den rekkefølge de er kommet inn, men alltid med lavere prioritet enn de som er kommet inn før fristen. Søknader som er kommet inn etter fristen, prioriteres i den rekkefølge de er kommet inn, men alltid med lavere prioritet enn de som er kommet inn før fristen. Barn av ansatte ved Hoppensprett Akademiet vil imidlertid alltid komme først på ventelista uansett når på året de søker.

§7.Vedtak om inntak er et enkeltvedtak og kan påklages i henhold til Forvaltningsloven kap. VI. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er klageinstans, og fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part. Klagen sendes skolen, som så avgjør om skolen vil omgjøre vedtaket eller om klagen skal oversendes Fylkesmannen.

Reglementet er vedtatt av skolens styre og basert på Lov om private skoler, § 3-1. Sist revidert: 13.11.23

Skolereglement for Hoppensprett Ungdomsskole

Skolereglement for Hoppensprett Ungdomsskole

§ 1. Hjemmel
For en elev som etter søknad er tatt inn i ungdomsskolen, vises det til Lov om private skoler som omhandler rett og plikt til opplæring, skolegangen, tilpasset opplæring, særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter samt spesialundervisning og PP-tjeneste.
§ 2. Fremmøte
Elevene skal være på plass i undervisningsrommet til avtalt tid. Det er ingen ringeklokke ved skolen. For sent fremmøte registreres og kan få betydning ved fastsettelse av orden og atferdskarakter. Klokken 08:30 hver mandag er det ”ukas andakt” som overføres via skolens høyttaleranlegg eller via intern TV.
§ 3. Ankomst- og avreisetider
Elever hvis fremkomstmidler ikke korresponderer med skoletiden, kan få tillatelse til å komme for sent (eller forlate skolen før tiden) når dette synes rimelig. Tillatelse gis av kontaktlærer for det enkelte skoleslag, som noterer dette i elevens meldingsbok.
§ 4. Fravær og meldinger
Elever må ikke være borte fra skolen uten at de er hindret av sykdom eller annen tvingende grunn, eller har fått lov av skolen å være borte. Ingen elev må forlate skolen i undervisningstiden uten selv å melde fra til en av sine lærere slik at meldingen blir innført. Dersom fraværet varer mer enn tre dager, må kontaktlærer få melding så snart som mulig. Første skoledag etter et fravær skal eleven ha med skriftlig melding om varigheten av og grunnen til fraværet. Ved gjentatte eller lengre fravær kan skolen kreve legeattest. Skriftlig søknad om fri for en hel dag eller mer forelegges kontaktlærer god tid i forveien. Kontaktlærer innvilger søknader om fri for inntil to dager. Rektor innvilger søknader om 3 dager eller lengre. Elevene forplikter seg på å holde seg a jour med arbeidet som har vært utført i klassen under fraværet. Rektor kan velge å ikke innvilge fri 3 dager eller mer dersom fraværet ikke oppleves forsvarlig mtp å vurdere elevens faglige nivå.
 Elevene har anledning til å være inne i klasserommene i friminuttene dersom ro og roden opprettholdes. Dette gjelder ikke for spesialrommenes vedkommende. Skoleanlegget kan etter avtale med skoleleder brukes før eller etter skoletid.
§ 6. Generell orden og atferd
Høflighet, tillit og gjensidig respekt mellom lærere og elever er viktig for å skape et skolemiljø med høy trivsel og stort læringsutbytte.

Telefon

982 18 082

Hoppensprett Akademiet

Industrivegen 34
2069 Jessheim

Rektor
Jorun Wenger
Jorun.Wenger@hoppensprett.no

Quote

Skogen ville vært stille hvis kun de beste sangfuglene sang

-Thoreau
Quote

Møter jeg et barn, møter jeg et menneske

-Anne-Cath Vestly
Quote

Alle barn har gnist i seg - alt vi trenger å gjøre er å tenne den

-Roald Dahl
Quote

Best blant mennesker er den som gleder seg når det går andre godt.

-Arabisk ordtak
Quote

Lederskap er å gjøre det rette når ingen ser deg

-Ukjent
Quote

Smil - det smitter!

-Lego
Quote

Vennlighet skaper vennlighet

-Sofokles
Quote

Barn pleier å leve opp til det du tror om dem.

-Ladybird Johnson
LekeLeveLæreLede Le