Hjem Separator Barnehager Separator Våre barnehager Separator Hadsel kommune > Hoppensprett Melbu Barnehage Separator Vedtekter

Hoppensprett Melbu Barnehage

Vedtekter

Her er våre vedtekter! De er sist oppdatert den 31.01.2023

1. Formål:

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon.

2. Formål og forvaltning:

Hoppensprett Aktivitetsbarnehage Melbu, eies og drives av Hoppensprett Nordland AS. Barnehagen har et samarbeidsutvalg som består av representanter fra eier, foreldre og personalet i barnehagen.

3. Barnehagens areal:

Kunnskapsdepartementets veiledende norm for netto leke- og oppholdsareal er 5,3 m2 for barn under 3 år og 4 m2 for barn over 3 år.

4. Åpningstid:

Mandag – fredag kl. 06:30-16:15.
Barna må avvikle 3 uker sammenhengende ferie på sommeren. Nest siste uka i juli er barnehagen stengt. Se eget skriv for barnehagens fridager og ferieavvikling.

5. Betaling:

Betaling skal skje forskuddsvis den 1. i hver måned. Det betales for 11 mnd i året. Juli er betalingsfri måned.
Drikke, frukt og ett måltid er inkludert i prisen.
Uteblitt foreldrebetaling utover en – 1 – måned kan medføre tap av plassen eller at barnet ikke kan leveres i barnehagen før plassen er betalt.

6. Søknad om opptak:

Barnehagen deltar i kommunens samordnede opptak. Søknad skjer elektronisk via kommunens hjemmesider. Barnehagen tildeler selv plassene. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter Lov om barnehjemstjenester, har rett til prioritet ved opptak i barnehagen.

7. Opptakskriterier:

1. Barn med funksjonshemminger eller barnevernsvedtak

2. Barn av ansatte

3. Barn som har søsken i barnehagen

4. Barnehagen kan ta hensyn til alder- og kjønnssammensetning ved inntak av barn.

5. Søkere med tilhørighet til barnehagen

6. Barn i Hadsel kommune

7. Barn som søker hel plass

8. Opptakstid:

Barn som tas opp i barnehagen har i utgangspunktet plass frem til skolepliktig alder, til barnet sies opp av foreldrene eller så lenge barnehagen er i drift.

Plassen må sies opp og evt plasstørrelse endres med to – 2 – måneders varsel, regnet fra den 1. i måneden. For oppsigelser fra 1.august, må det skriftlig gis beskjed innen 1.mai da juli er betalingsfri måned. Skolestartere må avvikle 3 uker ferie innen 1.august.
Barnehagen tilbyr følgende plass størrelser; 100%, 50% plasser.

9. Måltider:
For kostpenger kjøper barnehagen inn drikke, frukt og mat til måltidene. Barn med allergier eller behov for spesial dietter , må belage seg på å betale mer kostpenger eller ta med noe ekstra mat. Send ikke med slikkerier, kaker, saft og lignende.

10. Klær:

Klær og fottøy må være merket med navn. Barna må alltid ha med ekstra skift og utetøy etter vær og sesong.

Ved utrygt vær må regntøy tas med. Barna må ha med lette sko eller tøfler til innebruk.

11. Ansvar:

Barna har 24 timers ulykkesforsikring gjennom PBL sine avtaler. Forsikringen gjelder hele døgnet så lenge barnet har plass i barnehagen. Det betyr at barna er forsikret også utenfor barnehagetiden. Barnehagen er ikke ansvarlig for medbrakte leker.

12. Sykdom:
Barn som har vært syke skal holdes hjemme og være symptomfri i 24 timer før det leveres i barnehagen. Tarm- og mageinfeksjoner som gir oppkast/diarè, krever 48 timer symptomfrihet.Ved barnesykdommer eller tegn til andre smittsomme sykdommer, må barnet holdes hjemme. Dersom barn blir syke i løpet av dagen, må foreldrene hente dem. Vi følger retningslinjene til Folkehelseinstituttet/Kommuneoverlegen.Ved fravær ser vi helst at det meldes fra til barnehagen så tidlig som mulig.

13. Arbeidsform:

Barnehagen skal være et sted som stimulerer barnas læringslyst gjennom lekpregete aktiviteter. Opplegget tar sikte på å trene opp barnas konsentrasjon, motorikk, språk, sosiale kompetanse, selvstendighet og fantasi. Det legges stor vekt på utendørs aktiviteter og turer. Barnehagen vil legge til rette for at aktivitetene passer for de forskjellige alderstrinn og tar hensyn til det enkelte barn. Barna er delt inn i faste grupper som har hver sin aktivitetsleder og pedagogisk leder. Disse har et særskilt oppfølgingsansvar for det enkelte barn.

14. Samarbeid:

Barnehagen ønsker å ha en nær og god kontakt med det enkelte hjem. gjennom daglig dialog ved henting og levering, formelle og uformelle møter eller deltagelse i SU/FAU. Foreldre/foresatte er velkomne når som helst til å besøke barnehagen for å se hvordan vi arbeider.
Foresatte som deltar i aktiviteter i barnehagetiden, har taushetsplikt.

15. Internkontroll:

Barnehagen har internkontroll som til enhver tid følger gjeldende retningslinjer, lover og forskrifter for barnehager.

16. Taushetsplikt:

I følge §16 i ”Lov om barnehager” har alle som arbeider i barnehagen taushetsplikt. Det skal også fremlegges godkjent politi- og helseattest. Eierne har også taushetsplikt.

Ring barnehagen
+47 761 21 000

E-mail
melbu@hoppensprett.no

Hoppensprett Melbu Aktivitetsbarnehage
Idrettsveien 17
8445 Melbu

Åpningstid
Kl 06.30-16.15

Antall barn
60

Baser
Nøtteliten
Snipp
Snapp
Nøtteknekkerne

Pris
100% plass = 3000,-

Søskenmoderasjon
30% på barn nr. 2 og gratis for barn nr.3 og flere.

Matpenger
410,- Dette inkluderer frokost (brød fra den lokale bakeren eller havregrynsgrøt), varm og god lunsj hver dag og fruktmåltid.

Bleieavtale
50,- mnd for bleier fra Coop Änglamark

Styrer
Malin Celius Oshaug
malin.oshaug@hoppensprett.no

Cloud

Siste fra bloggen

Quote

Skogen ville vært stille hvis kun de beste sangfuglene sang

-Thoreau
Quote

Møter jeg et barn, møter jeg et menneske

-Anne-Cath Vestly
Quote

Alle barn har gnist i seg - alt vi trenger å gjøre er å tenne den

-Roald Dahl
Quote

Best blant mennesker er den som gleder seg når det går andre godt.

-Arabisk ordtak
Quote

Lederskap er å gjøre det rette når ingen ser deg

-Ukjent
Quote

Smil - det smitter!

-Lego
Quote

Vennlighet skaper vennlighet

-Sofokles
Quote

Barn pleier å leve opp til det du tror om dem.

-Ladybird Johnson
LekeLeveLæreLede Le