Hjem Separator Barnehager Separator Våre barnehager Separator Ullensaker kommune > Hoppensprett Nordkisa Barnehage Separator Vedtekter

Hoppensprett Nordkisa Barnehage

Vedtekter

Her er Hoppensprett Nordkisa sine vedtekter. Sist revidert 27.10.16

1. Formål:

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon.

 

2. Eierforhold:

Hoppensprett Nordkisa eies og drives av Hoppensprett AS. 

 

3. Foreldreråd/SU:

For å sikre et godt samarbeid med hjemmet, skal alle barnehager ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg, jf. § 4 i lov om barnehager. Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna. SU består av representanter for foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. SU består av to representanter for hver gruppe. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for alle parter som på ulike måter har ansvar for innholdet og driften i barnehagen. Styrer skal sørge for at viktige saker legges fram for foreldrerådet og/eller SU.

 

4. Barnehagens areal:

Kunnskapsdepartementets veiledende norm for netto leke- og oppholdsareal er 5,3 m2 for barn under 3 år og 4 m2 for barn over 3 år. Dette er vi godt innenfor.

 

5. Åpningstid:

Mandag – fredag kl.06:30-17:00. Se eget skriv for barnehagens fridager og ferieavvikling. 

 

6. Betaling:

Betaling skal skje forskuddsvis den 1. i hver måned. Det betales for 11 mnd i året. Juli er betalingsfri måned. Barnehagen følger statens maksimalsatser. Kostpenger er kr. 500,- ved full plass.Drikke, frukt og ett måltid er inkludert i prisen. Ved allergier og sykdommer kan en fritas fra kostpenger dersom en medbringer barnets mat selv.

Uteblitt foreldrebetaling utover en – 1 – måned kan medføre tap av plassen eller at barnet ikke kan leveres i barnehagen før plassen er betalt.

 

7. Søknad om opptak:

Barnehagen deltar i kommunens samordnede opptak. Søknad skjer elektronisk via kommunens hjemmesider. Barnehagen tildeler selv plassene. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter Lov om barnehjemstjenester, har rett til prioritet ved opptak i barnehagen.

 

8. Opptakskriterier:

1. Barn med funksjonshemminger eller barnevernsvedtak

2. Barn av ansatte

3. Barn som har søsken i barnehagen

4. Barn fra Ullensaker

5. Barnehagen kan ta hensyn til alder- og kjønnssammensetning ved inntak av barn.

6. Barnehagens opptakskrets er barn fra Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland fylker.

7. Dersom søkere står likt, foretas loddtrekning.

 

 

9. Opptak og oppsigelse:

Barn som tas opp i barnehagen har i utgangspunktet plass frem til skolepliktig alder, til barnet sies opp av foreldrene eller så lenge barnehagen er i drift.

Plassen må sies opp med to – 2 – måneders varsel, regnet fra den 1. i måneden. For oppsigelser fra 1.august, må det skriftig gis beskjed innen 1.mai da juli er betalingsfri måned. Skolestartere må avvikle 3 uker ferie innen 1.august. Barnas 4.ferieuke er romjulen.

 

10. Måltider:

Vi er en fullkost barnehage som serverer frokost, lunsj og ettermiddags måltid.

Barnehagen kjøper inn drikke, frukt og mat til ett måltid. Barn med allergier, som krever innkjøp av forholdsmessig dyr mat, må belage seg på å betale mer kostpenger eller ta med noe ekstra mat. Send ikke med slikkerier, kaker, saft og lignende.

 

11. Klær:

Klær og fottøy må være merket med navn. Barna må alltid ha med ekstra skift.

Ved utrygt vær må regntøy tas med. Barna må ha med lette sko eller tøfler til innebruk.

 

12. Forsikring:

Barna har 24 timers ulykkesforsikring gjennom PBL’s avtaler. Forsikringen gjelder hele døgnet så lenge barnet har plass i barnehagen. Det betyr at barna er forsikret også utenfor barnehagetiden. Barnehagen er ikke ansvarlig for medbrakte leker. 

 

12. Sykdom: 

Barna må være friske og almenntilstanden må være bra for at barna skal kunne være i barnehagen. Barn som har hatt feber skal holdes hjemme og være feberfri i 24 timer før det leveres i barnehagen. Ved diare og/ eller oppkast krever vi 48 timer symptomfrihet. Ved barnesykdommer eller tegn til andre smittsomme sykdommer, må barnet holdes hjemme. Dersom barn blir syke i løpet av dagen, må foreldrene hente dem. Vi følger retningslinjene til Folkehelseinstituttet/Kommuneoverlegen.

Ved fravær ser vi helst at det meldes fra til barnehagen før 09:30 om morgenen.

 

13. Arbeidsform:

Barnehagen skal være et sted som stimulerer barnas læringslyst gjennom lekpregete aktiviteter. Opplegget tar sikte på å trene opp barnas konsentrasjon, motorikk, språk, sosiale kompetanse, selvstendighet og fantasi. Det legges stor vekt på utendørs aktiviteter og turer. Barnehagen vil legge til rette for at aktivitetene passer for de forskjellige alderstrinn og tar hensyn til det enkelte barn. Barna er delt inn i faste grupper som har hver sin aktivitetsleder og pedagogisk leder. Disse har et særskilt oppfølgingsansvar for det enkelte barn. 

 

14. Samarbeid:

Barnehagen ønsker å ha en nær og god kontakt med det enkelte hjem. Foreldre/foresatte er velkomne når som helst til å besøke barnehagen for å se hvordan vi arbeider, snakke med personalet eller være deltakende selv som en ekstra voksenperson. Ved sistnevnte tilfelle er det ønskelig at en sier fra på forhånd slik at personalet kan få planlagt dette inn i dagsprogrammet.

 

15. Internkontroll:

Barnehagen har internkontroll som til enhver tid følger gjeldende retningslinjer, lover og forskrifter. 

 

16. Taushetsplikt og opplysningsplikt:

Personalet i barnehagen er pålagt taushetsplikt. (Lov om barnehager §20 og Forvaltningsloven

§13 til 13f) Det skal også fremlegges godkjent politiattest. Eierne har også taushetsplikt.

Personalet skal av eget tiltak og uten hinder av taushetsplikten gi opplysninger til

barneverntjenesten etter nærmere spesifikasjon. (Lov om barnehager § 22)

Vedtektene er sist endret 27.10.16

Ring barnehagen
+47 97 03 93 95

E-post

linda.eide@hoppensprett.no

 

Hoppensprett Nordkisa Aktivitetsbarnehage

Storvegen 34
2055 Nordkisa

Åpningstid
06:30-17

Baser
Nøtteliten
Nøttestor
Snipp
Snapp
Nøtteknekkerne

Pris
100% plass = 3000,-

Matpenger
500,- Dette inkluderer hjemmelaget varm lunsj hver dag, melk, frukt og kl 14-måltidet som består av hjemmelaget brød, knekkebrød eller div kornblandinger.

Søskenmoderasjon
30% på barn nr 2
Barn nr 3 er gratis

Styrer
Linda Eide
linda.eide@hoppensprett.no

 

Cloud

Siste fra bloggen

Quote

Skogen ville vært stille hvis kun de beste sangfuglene sang

-Thoreau
Quote

Møter jeg et barn, møter jeg et menneske

-Anne-Cath Vestly
Quote

Alle barn har gnist i seg - alt vi trenger å gjøre er å tenne den

-Roald Dahl
Quote

Best blant mennesker er den som gleder seg når det går andre godt.

-Arabisk ordtak
Quote

Lederskap er å gjøre det rette når ingen ser deg

-Ukjent
Quote

Smil - det smitter!

-Lego
Quote

Vennlighet skaper vennlighet

-Sofokles
Quote

Barn pleier å leve opp til det du tror om dem.

-Ladybird Johnson
LekeLeveLæreLede Le