Hjem Separator Barnehager Separator Våre barnehager Separator Sandefjord kommune > Hoppensprett Naturkameratene Stokke Separator Vedtekter

Hoppensprett Naturkameratene Stokke

Vedtekter

VEDTEKTER FOR Hoppensprett Naturkameratene barnehage

1. Formål:

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

 

2. Formål og forvaltning:

Hoppensprett Naturkameratene barnehage eies og drives av Hoppensprett As.  Barnehagen har et samarbeidsutvalg som består av representanter fra eier, foreldre og personalet i barnehagen.

 

3. Barnehagens rammefaktorer:

a) Lov om barnehager med forskrifter og retningslinjer.

b) Forskrift om internkontroll og barnehagens egne sikkerhets/internkontrollrutiner.

c) Rammeplan for barnehager.

d) Vedtekter i Hoppensprett Naturkameratene barnehage.

e) Årsplan/virksomhetsplan for barnehagen.

 

4. Barnehagens areal:

Hoppensprett Naturkameratene barnehagen er en naturbarnehage og er i hovedsak utendørs. Basert på driftsformen er arealnormen for netto leke- og oppholdsareal er 5,33 m2 for barn under 3 år og 3,4 m2 for barn over 3 år.

 

Samlet leke- og oppholdsareal er 89 m2

I tillegg har barnehagen en Gamme på ca. 35 m2 som er godkjent som undervisningsbygg (kode 612) og en Lavvo på 44 m2 på uteområdet.

 

5. Åpningstid:

Barnehagen er åpen mandag – fredag kl. 06:45-16:45.

Barnehagen holder stengt i romjulen og påske, samt uke 28 og 29 i skoleferien. Barnehagen har 5 planleggingsdager, hvorav 4 av disse legges til skoleruta for høst og vinterferie.
Se eget skriv for barnehagens fridager og ferieavvikling

 

 

 

6. Betaling:

* Betaling skal skje forskuddsvis den 1. i hver måned.

* Det betales for 11 mnd i året. Juli er betalingsfri måned.

* Drikke, frukt og tre måltid er inkludert i prisen for kostpenger.

* Uteblitt foreldrebetaling utover en – 1 – måned kan medføre tap av plassen eller at barnet ikke kan leveres i barnehagen før plassen er betalt.

* Bleiebarn faktureres i tillegg på månedlig faktura.

* Det gis søskenmoderasjon iht. gjeldene regler:

            - 30 % moderasjon for første søsken

            -For det tredje barnet og eventuelt flere barn, har Stortinget vedtatt gratis barnehageplass fra høsten 2023.

 

Pris pr 01.08.2023; 3000 kr pr mnd. Kostpenger kommer i tillegg.

 

7. Redusert betaling og gratis kjernetid.

 

Foreldrebetalingen per barn skal ikke være høyere enn seks prosent av husholdningens samlede bruttoinntekter.

 

Hvis du søker om redusert betaling, og husholdningens samlede inntekt er lavere enn inntektsgrense satt av Stortinget, vil det automatisk gis fritak for 20 timer gratis kjernetid per uke. Dette gjelder fra og med 1.august det kalenderåret barnet fyller to år og frem til skolestart. Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

 

Fra 1. august 2022 er inntektsgrensen 598 825 kroner. Fra 1. august 2023 er inntektsgrensen 615 590.

 

Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass. Det betyr at et barn med deltidsplass med rett til gratis kjernetid, har krav på 20 timer gratis oppholdstid uavhengig av størrelsen på plassen. Hvis noen velger kun å bruke de 20 timene, er tilbudet gratis.

 

Inntektsgrense for gratis kjernetid justeres hvert år på https://www.udir.no/

 

Du må sende en søknad til kommunen for å få redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen. Kommunen vurderer om du oppfyller kravene fastsatt i forskriften om redusert betaling i barnehage §3.

 

8. Søknad om opptak:

Barnehagen deltar i kommunens samordnede opptak.
Det er ett hovedopptak i året med søknadsfrist 1 mars. Supplerende opptak til ledige plasser foretas løpende.
Søknad skjer elektronisk via kommunens hjemmesider. Barnehagen tildeler selv plassene.

Barnehagen tilbyr følgende plass størrelser: 100%

 

Prioritet ved opptak §18:

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter Lov om barnehjemstjenester, har rett til prioritet ved opptak i barnehagen.

 

9.Opptakskriterier §18:

1. Barn med funksjonshemminger eller barnevernsvedtak

2. Barn av ansatte

3. Barn som har søsken i barnehagen

4. Barn fra Sandefjord kommune

5. Barnehagen kan ta hensyn til alder- og kjønnssammensetning ved inntak av barn.

6. Barnehagen tilbyr også barn bosatt i andre kommuner plass ved ledig kapasitet.

 

10. Opptakstid:

Barn som tas opp i barnehagen har i utgangspunktet plass frem til skolepliktig alder, til barnet sies opp av foreldrene eller så lenge barnehagen er i drift.

  • Plassen må sies opp med to – 2 – måneders varsel, regnet fra den 1. i måneden.
  • For oppsigelser fra 1.august, må det skriftig gis beskjed innen 1.mai da juli er betalingsfri måned.
  • Alle barna må avvikle 3 uker sammenhengende ferie i løpet av sommer.
  • Skolestartere må avvikle 3 uker sammenhengende ferie innen 1.august.
  • Barnas 4.ferieuke er romjulen.

 

11. Måltider:

Barnehagen har fullkost, det innebærer at barnehagen holder 3 måltider: frokost, varm lunsj og et fruktmåltid.
Barn med allergier, som krever innkjøp av forholdsmessig dyr mat, må belage seg på å betale mer kostpenger eller ta med noe ekstra mat.

Send ikke med slikkerier, kaker, saft og lignende.

 

12. Klær:

Barna skal være slik kledd at de kan delta i lek og aktiviteter både ute og inne i løpet av dagen. Klær og fottøy må være merket med navn. Barna må alltid ha med ekstra skift.

Ved utrygt vær må regntøy tas med. Barna må ha med lette sko eller tøfler til innebruk.

 

13. Ansvar:

Sandefjord kommune har tegnet ulykkesforsikring for samtlige barn med barnehageplass. Forsikringen gjelder under barnets opphold i barnehagen, på tur, ekskursjoner o.l., og er på vei direkte til og fra barnehagen.

 

Barna har 24 timers ulykkesforsikring i If. Forsikringen gjelder hele døgnet så lenge barnet har plass i barnehagen. Det betyr at barna er forsikret også utenfor barnehagetiden. Barnehagen er ikke ansvarlig for medbrakte leker.

 

14. Helsemessige forhold:

Før barnet starter i barnehagen skal det legges frem erklæring om barnets helse.

Erklæringen gis ved oppstartskjemaene før oppstart i barnehagen.

 

Barn som har vært syke om natten (f.eks. oppkast, diaré, feber eller symptomer

på annen sykdom) skal holdes hjemme og være symptomfri i 24 timer før det leveres i barnehagen. Enkelte tarm- og mageinfeksjoner som f.eks. Noroviruset, krever 48 timer symptomfrihet.

Barn som har hatt feber må være feberfri.

Ved barnesykdommer eller tegn til andre smittsomme sykdommer, må barnet holdes hjemme.

Dersom barn blir syke i løpet av dagen, må foreldrene hente dem.

Vi følger retningslinjene til Folkehelseinstituttet/Kommuneoverlegen.

Ved fravær ser vi helst at det meldes fra til barnehagen før 09:00 om morgenen.

 

15. Arbeidsform:

Barnehagen skal være et sted som stimulerer barnas læringslyst gjennom lekpregete aktiviteter. Opplegget tar sikte på å trene opp barnas konsentrasjon, motorikk, språk, sosiale kompetanse, selvstendighet og fantasi. Det legges stor vekt på utendørs aktiviteter og turer. Barnehagen vil legge til rette for at aktivitetene passer for de forskjellige alderstrinn og tar hensyn til det enkelte barn. Barna er delt inn i faste grupper som har hver sin aktivitetsleder og pedagogisk leder. Disse har et særskilt oppfølgingsansvar for det enkelte barn.

 

16. Samarbeid:

Barnehagen ønsker å ha en nær og god kontakt med det enkelte hjem. Foreldre/foresatte er velkomne når som helst til å besøke barnehagen for å se hvordan vi arbeider, snakke med personalet eller være deltakende selv som en ekstra voksenperson. Ved sistnevnte tilfelle er det ønskelig at en sier fra på forhånd slik at personalet kan få planlagt dette inn i dagsprogrammet.

 

16a. Foreldreråd:

For å sikre samarbeidet med barnets hjem, skal barnehagen ha et foreldreråd.

a) Foreldrerådet består av alle foreldrene/foresatte i barnehagen og skal

 fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og

 foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

b) Foreldrerådet har beslutningsmyndighet til å vedta at foreldrebetalingen kan

 settes høyere enn maksimalsatsen ref. § 4 forskrift om foreldrebetaling.

c) Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet.

d) Ved avstemning i foreldrerådet gis en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder.

 

16b. Samarbeidsutvalg (SU)

For å sikre samarbeidet med barnets hjem, skal barnehagen ha et samarbeidsutvalg.

 

1) SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

2) Foreldrene og de ansatte velger to representanter hver til SU.

3) Styrer er eiers representant i SU. Som eiers representant har styrer

stemme-, møte-, tale- og forslagsrett i SU.

4) SU velges for ett år om gangen og konstituerer seg selv (valg av leder og

sekretær).

5) SU holder møter etter en oppsatt plan, eller etter behov. SU leder innkaller til og

leder møtene i SU. Dagsorden skal følge møteinnkallingen.

6) Ved stemmelikhet på samarbeidsutvalgsmøtet avgjør styrer stemme.

7) SU skal blant annet behandle årsplanen for den pedagogiske virksomheten, blir

forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens

innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. I tillegg skal utvalget ha det

overordnede ansvaret for å planlegge samt gjennomføre ulike sosiale

arrangementer i barnehagen som nissefest.

 

16c. Foreldremøter

 Det skal avholdes minst to foreldremøter i året. Styrer har ansvar for innkalling

og gjennomføring.

 

17. Opplysningsplikt
Barnehagepersonalet har opplysningsplikt overfor sosialtjenesten og barneverntjenesten, jf. Barnehagelovens § 21 og 22

 

18. Internkontroll:

Barnehagen har internkontroll som til enhver tid følger gjeldende retningslinjer, lover og forskrifter. Barnehagen følger kommunens vedtak om sikkerhet for barnehagens lekeområder utendørs.

 

19. Taushetsplikt:

I følge §16 i «Lov om barnehager” har alle som arbeider i barnehagen taushetsplikt.  Det skal også fremlegges godkjent politi- og helseattest. De foreldrene som blir valgt inn i samarbeidsutvalget er pålagt taushetsplikt. Eierne har også taushetsplikt.

 

Sist revidert 29.09.2023

Telefon
92995114

Åpningstid
06.45 - 16:45

Antall barn
Vi har plass til 23 barn

Alderstrinn
0-6 år

Baser
Vi har to baser

Pris
100% plass = 3000,- pr 01.01.23 

                   2000 kr pr 01.08.24.

Søskenmoderasjon

30% på barn nr 2
50% på barn nr 3 

Matpenger
500,- Dette inkluderer hjemmelaget varm lunsj hver dag, melk, frukt og kl 14-måltidet som består av hjemmelaget brød, knekkebrød eller biola og korn.

Hoppensprett Naturkameratene Stokke
Undelstvedtveien 66
3160 Stokke

Styrer
Ellen Knudsen
Ellen.knudsen@hoppensprett.no

Tlf: 92995114

Cloud

Siste fra bloggen

Quote

Skogen ville vært stille hvis kun de beste sangfuglene sang

-Thoreau
Quote

Møter jeg et barn, møter jeg et menneske

-Anne-Cath Vestly
Quote

Alle barn har gnist i seg - alt vi trenger å gjøre er å tenne den

-Roald Dahl
Quote

Best blant mennesker er den som gleder seg når det går andre godt.

-Arabisk ordtak
Quote

Lederskap er å gjøre det rette når ingen ser deg

-Ukjent
Quote

Smil - det smitter!

-Lego
Quote

Vennlighet skaper vennlighet

-Sofokles
Quote

Barn pleier å leve opp til det du tror om dem.

-Ladybird Johnson
LekeLeveLæreLede Le