Hjem Separator Barnehager Separator Våre barnehager Separator Nes kommune > Hoppensprett Udnes Barnehage Separator Vedtekter

Hoppensprett Udnes Barnehage

Vedtekter

Her er Hoppensprett Udnes Naturbarnehage sine vedtekter. Sist revidert 31.10.18

 

1. Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon.

 

2. Formål og forvaltning

Udnes Naturbarnehage AS er et selvstendig aksjeselskap, stiftet 23.06.2015. Barnehagen har et samarbeidsutvalg som består av representanter fra eier, foreldre og personalet i barnehagen.

 

3. Barnehagens areal

Kunnskapsdepartementets veiledende norm for netto leke- og oppholdsareal er 5,3 m2 for barn under 3 år og 4 m2 for barn over 3 år. Hoppensprett Udnes har dispensasjon fra innearealkravet da de er godkjent som naturbarnehage og er i hovedsak utendørs.

 

4. Åpningstid

Mandag – fredag kl. 06:45-17:15. Se eget skriv for barnehagens fridager og ferieavvikling. 

 

5. Betaling

Betaling skal skje forskuddsvis den 1. i hver måned. Det betales for 11 mnd i året. Juli er betalingsfri måned. Drikke, frukt og tre måltid er inkludert i prisen.

Uteblitt foreldrebetaling utover en – 1 – måned kan medføre tap av plassen eller at barnet ikke kan leveres i barnehagen før plassen er betalt.

 

6. Søknad om opptak

Barnehagen deltar i kommunens samordnede opptak. Søknad skjer elektronisk via kommunens hjemmesider. Barnehagen tildeler selv plassene. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter Lov om barnehjemstjenester, har rett til prioritet ved opptak i barnehagen.

 

7. Opptakskriterier

1. Barn med funksjonshemminger eller barnevernsvedtak

2. Barn av ansatte

3. Barn som har søsken i barnehagen

4. Barn fra Nes kommune

5. Barnehagen kan ta hensyn til alder- og kjønnssammensetning ved inntak av barn.

6. Barnehagens opptakskrets er barn fra Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland fylker.

 

8. Opptakstid

Barn som tas opp i barnehagen har i utgangspunktet plass frem til skolepliktig alder, til barnet sies opp av foreldrene eller så lenge barnehagen er i drift.

Plassen må sies opp og evt plasstørrelse endres med to – 2 – måneders varsel, regnet fra den 1. i måneden. For oppsigelser fra 1.august, må det skriftig gis beskjed innen 1.mai da juli er betalingsfri måned. Skolestartere må avvikle 3 uker ferie innen 1.august. Barnas 4.ferieuke er romjulen.

Barnehagen tilbyr følgende plass størrelser; 100%, 80%, 60% plasser.

 

9. Måltider

Barnehagen har fullkost, det innebærer at barnehagen holder 3 måltider, frokost, varm lunsj og et fruktmåltid. Barn med allergier, som krever innkjøp av forholdsmessig dyr mat, må belage seg på å betale mer kostpenger eller ta med noe ekstra mat. Send ikke med slikkerier, kaker, saft og lignende.

 

10. Klær

Klær og fottøy må være merket med navn. Barna må alltid ha med ekstra skift.

Ved utrygt vær må regntøy tas med. Barna må ha med lette sko eller tøfler til innebruk.

 

11. Ansvar

Barna har 24 timers ulykkesforsikring i If. Forsikringen gjelder hele døgnet så lenge barnet har plass i barnehagen. Det betyr at barna er forsikret også utenfor barnehagetiden. Barnehagen er ikke ansvarlig for medbrakte leker. 

 

12. Sykdom

Barn som har vært syke om natten (f.eks. oppkast, diaré, feber eller symptomer på annen sykdom) skal holdes hjemme og være symptomfri i 24 timer før det leveres i barnehagen. Enkelte tarm- og mageinfeksjoner som f.eks  Noroviruset, krever 48 timer symptomfrihet. Barn som har hatt feber må være feberfri. Ved barnesykdommer eller tegn til andre smittsomme sykdommer, må barnet holdes hjemme. Dersom barn blir syke i løpet av dagen, må foreldrene hente dem. Vi følger retningslinjene til Folkehelseinstituttet/Kommuneoverlegen.

Ved fravær ser vi helst at det meldes fra til barnehagen før 09:30 om morgenen.

 

13. Arbeidsform

Barnehagen skal være et sted som stimulerer barnas læringslyst gjennom lekpregete aktiviteter. Opplegget tar sikte på å trene opp barnas konsentrasjon, motorikk, språk, sosiale kompetanse, selvstendighet og fantasi. Det legges stor vekt på utendørs aktiviteter og turer. Barnehagen vil legge til rette for at aktivitetene passer for de forskjellige alderstrinn og tar hensyn til det enkelte barn. Barna er delt inn i faste grupper som har hver sin aktivitetsleder og pedagogisk leder. Disse har et særskilt oppfølgingsansvar for det enkelte barn. 

 

14. Samarbeid

Barnehagen ønsker å ha en nær og god kontakt med det enkelte hjem. Foreldre/foresatte er velkomne når som helst til å besøke barnehagen for å se hvordan vi arbeider, snakke med personalet eller være deltakende selv som en ekstra voksenperson. Ved sistnevnte tilfelle er det ønskelig at en sier fra på forhånd slik at personalet kan få planlagt dette inn i dagsprogrammet.

 

15. Internkontroll

Barnehagen har internkontroll som til enhver tid følger gjeldende retningslinjer, lover og forskrifter. Barnehagen følger kommunens vedtak om sikkerhet for barnehagens lekeområder utendørs.

 

16. Taushetsplikt

I følge §16 i ”Lov om barnehager” har alle som arbeider i barnehagen taushetsplikt. Det skal også fremlegges godkjent politi- og helseattest. Eierne har også taushetsplikt.

 

PRAKTISK INFO

Ring barnehagen
+47 46 90 67 47

Hoppensprett Udnes Naturbarnehage
Hvamsmoveien 16
2165 Hvam

Åpningstid
06:45-17:15
Åpningstid fra og med 01.08.2022: 06:45 - 17:00

Antall barn
ca 50

Baser
Nøtteliten
Snipp & Snapp
Nøtteknekkerne

Pris
100% plass = 3315,-
Ny maxpris pr 01.08.2022: 3050,-

Matpenger
450,- Vi er en fullkostbarnehage, med varm og god hjemmelaget lunsj 5 dager i uken. Samt frokost og frukt.

Styrer
Matilde Almås Johansen
Tlf: 46906747
mathilde.johansen@hoppensprett.no

 

 

 

 

 

Quote

Skogen ville vært stille hvis kun de beste sangfuglene sang

-Thoreau
Quote

Møter jeg et barn, møter jeg et menneske

-Anne-Cath Vestly
Quote

Alle barn har gnist i seg - alt vi trenger å gjøre er å tenne den

-Roald Dahl
Quote

Best blant mennesker er den som gleder seg når det går andre godt.

-Arabisk ordtak
Quote

Lederskap er å gjøre det rette når ingen ser deg

-Ukjent
Quote

Smil - det smitter!

-Lego
Quote

Vennlighet skaper vennlighet

-Sofokles
Quote

Barn pleier å leve opp til det du tror om dem.

-Ladybird Johnson
LekeLeveLæreLede Le