Hjem Separator Barnehager Separator Våre barnehager Separator Nes kommune > Hoppensprett Brårud Barnehage Separator Vedtekter

Hoppensprett Brårud Barnehage

Vedtekter

Her er Hoppensprett Brårud sine vedtekter. Sist revidert 10.03.13

1. Formål:

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon.

2. Formål og forvaltning:

Hoppensprett Aktivitetsbarnehager Fjellfoten og Brårud, eies og drives av Hoppensprett Nes AS. Barnehagen har et samarbeidsutvalg som består av representanter fra eier, foreldre og personalet i barnehagen.

3. Barnehagens areal:

Kunnskapsdepartementets veiledende norm for netto leke- og oppholdsareal er 5,3 m2 for barn under 3 år og 4 m2 for barn over 3 år. Dette er vi godt innenfor.

4. Åpningstid:

Mandag – fredag kl. 07:00-17:00. Se eget skriv for barnehagens fridager og ferieavvikling.

5. Betaling:

Betaling skal skje forskuddsvis den 1. i hver måned. Det betales for 11 mnd i året. Juli er betalingsfri måned. Drikke, frukt og ett måltid er inkludert i prisen.

Uteblitt foreldrebetaling utover en – 1 – måned kan medføre tap av plassen eller at barnet ikke kan leveres i barnehagen før plassen er betalt.

6. Søknad om opptak:

Barnehagen deltar i kommunens samordnede opptak. Søknad skjer elektronisk via kommunens hjemmesider. Barnehagen tildeler selv plassene. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter Lov om barnehjemstjenester, har rett til prioritet ved opptak i barnehagen.

7. Opptakskriterier:

1. Barn med funksjonshemminger eller barnevernsvedtak

2. Barn av ansatte

3. Barn som har søsken i barnehagen

4. Barn på Brårud

5. Barnehagen kan ta hensyn til alder- og kjønnssammensetning ved inntak av barn.

6. Barnehagens opptakskrets er barn fra Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland fylker.

8. Opptakstid:

Barn som tas opp i barnehagen har i utgangspunktet plass frem til skolepliktig alder, til barnet sies opp av foreldrene eller så lenge barnehagen er i drift.

Plassen må sies opp og evt plasstørrelse endres med to – 2 – måneders varsel, regnet fra den 1. i måneden. For oppsigelser fra 1.august, må det skriftig gis beskjed innen 1.mai da juli er betalingsfri måned. Skolestartere må avvikle 3 uker ferie innen 1.august. Barnas 4.ferieuke er romjulen.

Barnehagen tilbyr følgende plass størrelser; 100%, 80%, 60% plasser.

9. Måltider:

Barna tar med seg mat til ett brødmåltid hver dag.

Barnehagen kjøper inn drikke, frukt og mat til ett måltid. Barn med allergier, som krever innkjøp av forholdsmessig dyr mat, må belage seg på å betale mer kostpenger eller ta med noe ekstra mat. Send ikke med slikkerier, kaker, saft og lignende.

10. Klær:

Klær og fottøy må være merket med navn. Barna må alltid ha med ekstra skift.

Ved utrygt vær må regntøy tas med. Barna må ha med lette sko eller tøfler til innebruk.

11. Ansvar:

Barna har 24 timers ulykkesforsikring i If. Forsikringen gjelder hele døgnet så lenge barnet har plass i barnehagen. Det betyr at barna er forsikret også utenfor barnehagetiden. Barnehagen er ikke ansvarlig for medbrakte leker.

12. Sykdom:

Barn som har vært syke om natten (f.eks. oppkast, diaré, feber eller symptomer

på annen sykdom) skal holdes hjemme og være symptomfri i 24 timer før det leveres i barnehagen. Enkelte tarm- og mageinfeksjoner som f.eks Noroviruset, krever 48 timer symptomfrihet. Barn som har hatt feber må være feberfri. Ved barnesykdommer eller tegn til andre smittsomme sykdommer, må barnet holdes hjemme. Dersom barn blir syke i løpet av dagen, må foreldrene hente dem. Vi følger retningslinjene til Folkehelseinstituttet/Kommuneoverlegen.

Ved fravær ser vi helst at det meldes fra til barnehagen før 09:30 om morgenen.

13. Arbeidsform:

Barnehagen skal være et sted som stimulerer barnas læringslyst gjennom lekpregete aktiviteter. Opplegget tar sikte på å trene opp barnas konsentrasjon, motorikk, språk, sosiale kompetanse, selvstendighet og fantasi. Det legges stor vekt på utendørs aktiviteter og turer. Barnehagen vil legge til rette for at aktivitetene passer for de forskjellige alderstrinn og tar hensyn til det enkelte barn. Barna er delt inn i faste grupper som har hver sin aktivitetsleder og pedagogisk leder. Disse har et særskilt oppfølgingsansvar for det enkelte barn.

14. Samarbeid:

Barnehagen ønsker å ha en nær og god kontakt med det enkelte hjem. Foreldre/foresatte er velkomne når som helst til å besøke barnehagen for å se hvordan vi arbeider, snakke med personalet eller være deltakende selv som en ekstra voksenperson. Ved sistnevnte tilfelle er det ønskelig at en sier fra på forhånd slik at personalet kan få planlagt dette inn i dagsprogrammet.

15. Internkontroll:

Barnehagen har internkontroll som til enhver tid følger gjeldende retningslinjer, lover og forskrifter. Barnehagen følger kommunens vedtak om sikkerhet for barnehagens lekeområder utendørs.

16. Taushetsplikt:

I følge §16 i ”Lov om barnehager” har alle som arbeider i barnehagen taushetsplikt. Det skal også fremlegges godkjent politi- og helseattest. Eierne har også taushetsplikt.

Telefon

Nøtteliten 90403565
Snipp & Snapp 90402032
Nøtteknekkeren 90402032
Styrer: 47851844

Mail: brarud@hoppensprett.no

Hoppensprett Brårud Aktivitetsbarnehage
Gunnerudberget 35
2162 Brårud

Åpningstid
07-17

Baser
Nøtteliten
Nøttestor
Snipp & Snapp
Nøtteknekkeren

Pris
100% plass = 3050,-

Søskenmoderasjon
30% på barn nr 2
50% på barn nr 3 

Matpenger
Vi er en fullkostbarnehage og serverer frokost, lunsj og 14 måltid
Pris: 450 kr

STYRER: Natalia Ferreira

STYRER: Natalia Ferreira

natalia@hoppensprett.no

Cloud

Siste fra bloggen

Quote

Skogen ville vært stille hvis kun de beste sangfuglene sang

-Thoreau
Quote

Møter jeg et barn, møter jeg et menneske

-Anne-Cath Vestly
Quote

Alle barn har gnist i seg - alt vi trenger å gjøre er å tenne den

-Roald Dahl
Quote

Best blant mennesker er den som gleder seg når det går andre godt.

-Arabisk ordtak
Quote

Lederskap er å gjøre det rette når ingen ser deg

-Ukjent
Quote

Smil - det smitter!

-Lego
Quote

Vennlighet skaper vennlighet

-Sofokles
Quote

Barn pleier å leve opp til det du tror om dem.

-Ladybird Johnson
LekeLeveLæreLede Le