Hjem Separator Barnehager Separator Våre barnehager Separator Narvik kommune > Hoppensprett Bjørkvang Barnehage Separator Vedtekter

Hoppensprett Bjørkvang Barnehage

Vedtekter

Her er Hoppensprett Bjørkvang sine vedtekter.

1. Formål:

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon.

 

2. Formål og forvaltning:

Hoppensprett Aktivitetsbarnehage Bjørkvang, eies og drives av Hoppensprett AS. Barnehagen har et samarbeidsutvalg som består av representanter fra eier, foreldre og personalet i barnehagen slik at hver gruppe er likt representert. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for alle parter som på ulike måter har ansvar for innholdet og driften i barnehagen. Styrer skal sørge for at viktige saker legges fram for foreldrerådet og/eller SU.

 

3. Barnehagens areal:

Kunnskapsdepartementets veiledende norm for netto leke- og oppholdsareal er 5,3 m2 for barn under 3 år og 4 m2 for barn over 3 år.

 

4. Åpningstid:

Mandag – fredag kl 06:45-16:30. Se eget skriv for barnehagens fridager og ferieavvikling.

 

5. Betaling:

Betaling skal skje forskuddsvis den 1. i hver måned. Det betales for 11 mnd i året. Juli er betalingsfri måned. Barnehagen følger statens maksimalsatser. Kostpenger er kr 300,- ved full plass. Drikke, frukt og ett måltid er inkludert i prisen. Ved allergier og sykdommer kan en fritas fra kostpenger dersom en medbringer barnets mat selv.

Uteblitt foreldrebetaling utover en – 1 – måned kan medføre tap av plassen eller at barnet ikke kan leveres i barnehagen før plassen er betalt.

 

6. Søknad om opptak:

Barnehagen deltar i kommunens samordnede opptak. Søknad skjer elektronisk via kommunens hjemmesider. Barnehagen tildeler selv plassene. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter Lov om barnvernstjenester, har rett til prioritet ved opptak i barnehagen.

 

7. Opptakskriterier:

1. Barn med funksjonshemminger eller barnevernsvedtak

2. Barn av ansatte

3. Barn som har søsken i barnehagen

4. Barn i Narvik kommune

5. Barn med tilhørighet i Nordland og Troms fylker

6. Barnehagen kan ta hensyn til alder- og kjønnssammensetning ved inntak av barn.

 

8. Opptakstid:

Barn som tas opp i barnehagen har i utgangspunktet plass frem til skolepliktig alder, til barnet sies opp av foreldrene eller så lenge barnehagen er i drift.

Plassen må sies opp og evt plasstørrelse endres med to – 2 – måneders varsel, regnet fra den 1. i måneden. For oppsigelser fra 1. august, må det skriftig gis beskjed innen 1. mai da juli er betalingsfri måned. Skolestartere må avvikle 3 uker ferie innen 1. august. Barnas 4. ferieuke er romjulen. Barnehagen tilbyr følgende plasstørrelser; 100%, 80%, 60% plasser.

 

9. Måltider:

Barna tar med seg mat til ett brødmåltid hver dag. Barnehagen kjøper inn drikke, frukt og mat til to måltider. Send ikke med slikkerier, kaker, saft og lignende.

 

10. Klær:

Klær og fottøy må være merket med navn. Barna må alltid ha med ekstra skift.

Ved utrygt vær må regntøy tas med. Barna må ha med lette sko eller tøfler til innebruk.

 

11. Ansvar:

Barna har 24 timers ulykkesforsikring gjennom PBLs avtaler. Forsikringen gjelder hele døgnet så lenge barnet har plass i barnehagen. Det betyr at barna er forsikret også utenfor barnehagetiden. Barnehagen er ikke ansvarlig for medbrakte leker.

 

12. Sykdom:

Barn som har vært syke om natten (f.eks. oppkast, diaré, feber eller symptomer

på annen sykdom) skal holdes hjemme og være symptomfri i 24 timer før det leveres i barnehagen. Enkelte tarm- og mageinfeksjoner som f.eks Noroviruset, krever 48 timer symptomfrihet. Barn som har hatt feber må være feberfri. Ved barnesykdommer eller tegn til andre smittsomme sykdommer, må barnet holdes hjemme. Dersom barn blir syke i løpet av dagen, må foreldrene hente dem. Vi følger retningslinjene til Folkehelseinstituttet/Kommuneoverlegen.

Ved fravær ser vi helst at det meldes fra til barnehagen før 09:30 om morgenen.

 

13. Arbeidsform:

Barnehagen skal være et sted som stimulerer barnas læringslyst gjennom lekpregete aktiviteter. Opplegget tar sikte på å trene opp barnas konsentrasjon, motorikk, språk, sosiale kompetanse, selvstendighet og fantasi. Det legges stor vekt på utendørs aktiviteter og turer. Barnehagen vil legge til rette for at aktivitetene passer for de forskjellige alderstrinn og tar hensyn til det enkelte barn. Barna er delt inn i faste grupper som har hver sin aktivitetsleder og pedagogisk leder. Disse har et særskilt oppfølgingsansvar for det enkelte barn.

 

14. Samarbeid:

Barnehagen ønsker å ha en nær og god kontakt med det enkelte hjem. Foreldre/foresatte er velkomne når som helst til å besøke barnehagen for å se hvordan vi arbeider, snakke med personalet eller være deltakende selv som en ekstra voksenperson. Ved sistnevnte tilfelle er det ønskelig at en sier fra på forhånd slik at personalet kan få planlagt dette inn i dagsprogrammet. Foresatte som deltar i aktiviteter i barnehagetiden, har taushetsplikt.

 

15. Internkontroll:

Barnehagen har internkontroll som til enhver tid følger gjeldende retningslinjer, lover og forskrifter. Barnehagen følger kommunens vedtak om sikkerhet for barnehagens lekeområder utendørs.

 

16. Taushetsplikt:

I følge §16 i ”Lov om barnehager” har alle som arbeider i barnehagen taushetsplikt. Det skal også fremlegges godkjent politi- og helseattest. Eierne har også taushetsplikt.

 

17. Maksimum oppholdstid er 8,5 timer pr.dag.                                 Sist revidert 24.09.14

PRAKTISK INFO

Ring barnehagen
+47 954 30 320

Hoppensprett Bjørkvang Aktivitetsbarnehage
Bjørkvangveien 2
8530 Bjerkvik

Åpningstid
6:45 - 16.30 

Baser
Nøtteliten
Snipp og Snapp
Nøtteknekkerne

Pris
100% plass = 3000,-

Søskenmoderasjon
30% på barn nr 2
Barn nr 3 er gratis

Matpenger
450,- Dette inkluderer varm mat hver dag, samt frukt/grønt og knekkebrød til ettermiddagsmåltidet.

Styrer
Tor Moen
Tlf: 954 30 320
Mail: tor.moen@hoppensprett.no

 

Cloud

Siste fra bloggen

Quote

Skogen ville vært stille hvis kun de beste sangfuglene sang

-Thoreau
Quote

Møter jeg et barn, møter jeg et menneske

-Anne-Cath Vestly
Quote

Alle barn har gnist i seg - alt vi trenger å gjøre er å tenne den

-Roald Dahl
Quote

Best blant mennesker er den som gleder seg når det går andre godt.

-Arabisk ordtak
Quote

Lederskap er å gjøre det rette når ingen ser deg

-Ukjent
Quote

Smil - det smitter!

-Lego
Quote

Vennlighet skaper vennlighet

-Sofokles
Quote

Barn pleier å leve opp til det du tror om dem.

-Ladybird Johnson
LekeLeveLæreLede Le