Hjem Separator Skoler Separator Våre skoler Separator Nes kommune > Hoppensprett Barne- og Ungdomskole Brårud Separator Vedtekter

Hoppensprett Barne- og Ungdomskole Brårud

Vedtekter

Visjon – fysisk livsutfoldelse, lederskap og engasjement lokalt og globalt.

Hoppensprettskolene er et skolealternativ på religiøst grunnlag.
Skolene er opprettet for å gi hjelp til foreldre og elever som ønsker å velge en skole som gir kristen oppdragelse og som samtidig fokuserer både på fysisk utfoldelse, lederskap og engasjement lokalt og globalt.

Grunnregler

§ 1 Skolens basis og verdigrunnlag

Lærings- og verdigrunnlaget for Hoppensprettskolene er et verdibasert læringsfellesskap som:

 • fremmer et kristent helhetssyn på livet forankret i troen på Gud som skaper og frelser slik dette er uttrykt i Bibelen og de evangelisk-lutherske bekjennelsesskrifter. 
 • implementerer følgende verdier i sin virksomhet: tilgivelse, lojalitet, dyktighet, dannelse, ledelse av eget liv og verdibevissthet i handlinger og holdninger. 

§ 2 Skolens formål 

Skolens formål er å formidle kunnskap, videreutvikle evner og ferdigheter som gjør elevene glad i fysisk livsutfoldelse, lederskap og til engasjerte mennesker lokalt og globalt.
Skolen skal inspirere til læring og utvikle elevenes evner og ferdigheter og til å vise respekt og omsorg for den enkelte.

I møte med elevene, i og utenfor skolen, er hele personalet forbilder og har et ansvar for å fremme skolens overordnede mål.

§ 3 Eierforhold

Hoppensprett Barneskole Brårud er en privat skole som eies av Hoppensprett Akademiet Barneskole Brårud AS. 

Selskapet er ansvarlig for utvikling og drift av skolen.

§ 4 Eierstyret 

Eierstyret har den øverste ledelsen av skolen og skal se til at skolen blir drevet i samsvar med gjeldene lover og regler. Eierstyret skal ha sin oppmerksomhet særlig rettet mot; 

 • arbeidet med å realisere skolens formål 
 • strategisk videreutvikling av skolen på bakgrunn av skolens egne erfaringer samt regionale og nasjonale utdanningspolitiske endringer 

Eierstyret skal bl.a.: 

 • Fastsette inntaks- og ordensreglement og instrukser for skolen
 • Ansette rektor 
 • Ansette øvrig personell i samråd med rektor
 • Fastsette retningslinjer for ansettelser og oppfølgning av personalet
 • Vedta budsjett og i den sammenheng fastsetter skolepengenes størrelse
 • Avgi årsrapport med regnskap
 • Drøfte rektors årsmelding

Eierstyrets leder kan delegere myndighet til rektor når det gjelder å avgjøre saker som tilligger driftselskapet, når sakene kan antas å være kurante og ellers ikke er i strid med gjeldende lovgivnin.

Eierstyrets leder og rektor gir juridisk bindende underskrift på vegne av Hoppensprett ungdomsskole.

§ 5 Rektor

Rektor er den pedagogiske og administrative leder av skolen. Rektor er ansvarlig for at eierstyrets vedtak iverksettes og at gjeldende bestemmelser i skolens grunnregler, lover, reglement og instrukser blir fulgt.

§ 6 Kollegiale og demokratiske fora

Hoppensprett Barneskole skal ha et elevråd, SU og FAU.

Eierstyret utformer og vedtar ansvar, oppgaver og fullmakter til nevnte råd.

§ 7 Endringer av grunnregler og vedtak om nedleggelse

Endringer av grunnregler og vedtak om nedleggelse kan vedtas av Hoppensprett Akademiet Barneskole Brårud AS. 

Ved eventuell nedleggelse av skolen tilbakeføres – om departementet krever det – ubenyttede midler som skriver seg fra det offentlige tilskuddet. Hoppensprett Akademiet Barneskole Brårud AS bestemmer hvordan overskytende midler skal benyttes

Ta kontakt

Tlf
98670457

E-mail

barneskolebrarud@hoppensprett.no

Adresse

Hoppensprett Barneskole Brårud
Gunnerudberget
2162 Brårud

Rektor
Jorid Hansen
Jorid.Hansen@hoppensprett.no

Tlf: 98670457

 

Quote

Skogen ville vært stille hvis kun de beste sangfuglene sang

-Thoreau
Quote

Møter jeg et barn, møter jeg et menneske

-Anne-Cath Vestly
Quote

Alle barn har gnist i seg - alt vi trenger å gjøre er å tenne den

-Roald Dahl
Quote

Best blant mennesker er den som gleder seg når det går andre godt.

-Arabisk ordtak
Quote

Lederskap er å gjøre det rette når ingen ser deg

-Ukjent
Quote

Smil - det smitter!

-Lego
Quote

Vennlighet skaper vennlighet

-Sofokles
Quote

Barn pleier å leve opp til det du tror om dem.

-Ladybird Johnson
LekeLeveLæreLede Le