Hjem Separator Skoler Separator Våre skoler Separator Nes kommune > Hoppensprett Barne- og Ungdomskole Brårud Separator FAU

Hoppensprett Barne- og Ungdomskole Brårud

FAU

Rutine for å involvere og informere FAU:

FAU er forkortelse for Foreldrerådets Arbeidsutvalg.
Alle foreldre som har barn på skolen, er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU), og dette fungerer som et styre for Foreldrerådet.

 

 

Ved Hoppensprett Barneskole Brårud skal det være et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer. Ved skolen består FAU av en foreldrekontakt fra hvert trinn.  Medlemmene velges for ett år. FAU lager sin egen møte- og handlingsplan og har nært samarbeid med rektor som vanligvis møter på FAUs møter. FAUs medlemmer har taushetsplikt i følge Forvaltningsloven.

FAUs hovedformål er å være et bindeledd mellom foreldrene og skolens ledelse.
Det er skolen som setter rammene for hva FAU kan gjøre.
I opplæringsloven § 11-4 står det følgende om Foreldrerådets oppgaver:

 • Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.
 • Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.
 • Det vises for øvrig til en mer detaljert beskrivelse av hvilke oppgaver og saker som kan tas opp i FAU lenger bak i dette dokumentet.

FAUs organisering

FAU-leder: Har ansvar for at FAU oppfyller sin rolle som et bindeledd mellom foreldre og skolens ledelse. FAU-leder lager innkalling/kalle inn til møter, samt leder disse.

Sekretær:Skriver referat fra FAU-møter. Arrangere møtelokaler i samarbeid med leder.

Kasserer: Har ansvar for FAU sin økonomi

Foreldrekontakt
Foreldrekontakten er representant for foreldrene til elevene på klassetrinnet.
Foreldrekontakten skal samarbeide med lærerne i klassetrinnet og skal være bindeleddet mellom FAU og foreldrene.

Valg av foreldrekontakt
Det skal velges en foreldrekontakt for hvert klassetrinn. Hver foreldrekontakt velges for ett år av gangen. Det er viktig at de som velges til foreldrekontakter er motivert for jobben. Valg av foreldrekontakter skal skje på foreldremøte om våren, bortsett fra 1. trinn der valg skal skje før første FAU møte om høsten.

Klassemiljøet – en spesiell utfordring
Foreldrekontaktene og kontaktlærer(ne) skal sammen arbeide for å utvikle et godt miljø på trinnet – der elever, lærere og foreldre kjenner hverandre og tar et felles ansvar for å utvikle trygghet og trivsel.

Oppgaver
Foreldrekontaktene skal sammen med kontaktlærere/rektor planlegge to foreldremøter pr. skoleår. Foreldrekontaktene skal orientere foreldrene om FAUs aktiviteter, samt ta opp saker som ønskes behandlet av FAU.

Foreldrekontaktene er kanskje de viktigste foreldrerepresentantene på skolen. De arbeider på klassetrinnet, og det er der grunnlaget for samarbeid mellom hjem og skole blir lagt.

Noen av oppgavene knyttet til det enkelte klassetrinn er:

 • Sammen med kontaktlærerne gjennomgå årsplaner og lærestoff.
 • Planlegge foreldremøter for klassetrinnet i samarbeid med kontaktlærerne. Tidlig i skoleåret lage en plan for aktiviteter og foreldremøter.
 • Holde god kontakt med elevene og vurdere hva foreldrene kan gjøre for å utvikle et godt miljø innen klassetrinnet.
 • Trekke elevene mest mulig med i kontakten mellom hjem og skole.
 • Ta seg av interessene til elevene og foreldrene i saker som angår hele trinnet.
 • Ha god kontakt med alle foreldre på klassetrinnet og formidle ideer og synspunkter fra dem til de rette instanser.
 • Legge frem saker som FAU vil høre foreldrenes synspunkter på – skriftlig eller muntlig.
 • Sørge for at nye foreldrekontakter blir valgt i løpet av mai.

Noen av sakene/oppgavene knyttet til hele skolevirksomheten er:

 • Drøftingsinstans for tiltak rundt skolemiljøet
 • Trafikkforhold
 • Oppgradering og vedlikehold av utstyr og av skoleanlegget
 • Helsetiltak for elevene
 • Skolens informasjons- og kommunikasjonssrutiner
 • Drøftingsinstans for resultat av elev- og foreldreundersøkelser
 • Drøftingsinstans for utarbeidelse av skolens virksomhetsplan

Fokus bør legges på resultatmål og tiltak som FAU mener er viktig for et godt og trygt læringsmiljø. Disse må bidra til å utvikle Hoppensprett Barneskole Brårud sin kompetanse og materielle ressurser, slik at elevene sikres best mulig opplæring i alle grunnskole-fagene. FAU bør også følge opp eventuelle avvik fra oppsatte planer og årsaker til dette.

FAU kalender
FAU bør tilstrebe å ha minimum fem møter i året. Første møtet på skoleåret legges medio september.

 

FAU sitt årshjul:

August
1.klassetrinnmøte med to representanter fra FAU.
Saker: Informasjon om FAU, starte prosessen med valg av foreldrekontakter, slik at foreldrekontakter er klare i løpet av måneden.

September - møte
Primo september: Møte for foreldrekontakter og kontaktlærere for å forberede høstens foreldremøte.

Høstens foreldremøte:
Del en: Felles info fra skolen ved skolens ledelse. 
Del to: Separate møter for hvert trinn med tilhørende kontaktlærer og foreldrekontakt for planlegging og etablering av samarbeidsform.

Forberedelser før første FAUmøte: Sjekke at alle klassetrinn har nye foreldrekontakter.

Sørge for at nye foreldrekontakter har fått innkalling.

Agenda første FAU møte om høsten:

 • Godkjenning av nye representanter til FAU
 • Konstituering av nytt styre
 • Fastsettelse av møtedatoer. Møtene avholdes minst tre dager før skolestyremøtene i november, februar og mai
 • Gi en kort introduksjon til nye foreldrekontakter om FAUs rolle og arbeid
 • Gjennomgang av foreldrekontakt-/FAU-oppgaver 
 • Oppdatere foreldrekontaktoversikten inklusive adresser
 • Gjennomgå skolens årshjul for psykososialt miljø
 • Innkomne saker

November - møte
Faste saker:

 • Gjennomgå resultatene av skolens interne mobbe/trivselsundersøkelse. Drøfte tiltak.
 • Gjennomgå tilstandsrapporten for foregående skoleår
 • Fordele evt ansvarsoppgaver på førjulsaktiviteter

 

Desember

 • Lucia – i samarbeid med barnehagen
 • Julekonsert – i samarbeid med hele skolen

 

Februar – møte

Faste saker:

 • Gi innspill til neste års skolerute
 • Gå gjennom skolens plan for kompetanseutvikling
 • Karneval
 • Vinteraktivitetsdag

Mars - møte

Faste saker:

 • Gjennomgå og drøfte resultatene av UDIR sin elev- og foreldreundersøkelse. Prioritere tiltak og mål som ønskes tatt med i skolens virksomhetsplan neste skoleår.
 • Forberede foreldremøte i april
 • Bli orientert om skolens kompetanse
 • Hvert 3.år – gjennomgå og drøfte Ståstedanalysen (SWOTanalyse)
 • Planlegge 17.mai arrangement og fordele oppgaver

Mai - møte
Faste saker:

 • Få orientering om evt nyansettelser
 • Få orientering om internt tilsyn
 • Gi innspill til plan for vedlikehold om sommeren
 • Evaluere skolens årshjul for psykososialt miljø
 • Planlegge eventuell FAU-deltakelse på informasjonsmøte for 1. klasse på våren.
 • Lage kontaktliste for nyvalgte klassekontakter fra høsten
 • Fastsette dato for første FAUmøte om høsten.
 • 17.mai

Juni

 • Sommeravslutning 

 

 

Ta kontakt

Tlf
98670457

E-mail

barneskolebrarud@hoppensprett.no

Adresse

Hoppensprett Barneskole Brårud
Gunnerudberget
2162 Brårud

Rektor
Jorid Hansen
Jorid.Hansen@hoppensprett.no

Tlf: 98670457

 

Quote

Skogen ville vært stille hvis kun de beste sangfuglene sang

-Thoreau
Quote

Møter jeg et barn, møter jeg et menneske

-Anne-Cath Vestly
Quote

Alle barn har gnist i seg - alt vi trenger å gjøre er å tenne den

-Roald Dahl
Quote

Best blant mennesker er den som gleder seg når det går andre godt.

-Arabisk ordtak
Quote

Lederskap er å gjøre det rette når ingen ser deg

-Ukjent
Quote

Smil - det smitter!

-Lego
Quote

Vennlighet skaper vennlighet

-Sofokles
Quote

Barn pleier å leve opp til det du tror om dem.

-Ladybird Johnson
LekeLeveLæreLede Le