Hjem Separator Skoler Separator Våre skoler Separator Ullensaker kommune > Hoppensprett VGS Jessheim Separator Inntaksregler

Hoppensprett VGS Jessheim

Inntaksregler

Formål
Hoppensprett Akademiet VGS Jessheim AS er en kristen videregående skole som formidler kunnskap, videreutvikler evner og ferdigheter som gjør elevene glad i fysisk livsutfoldelse, lederskap og til engasjerte mennesker lokalt og globalt.

Generelt
Reglementet gjelder for elever med lovfestet rett til videregående opplæring. Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlig grunnskole, og hele landet er inntaksområde, jfr Lov om private skoler med rett til statstilskot (privatskolelova) § 3-1.

 

Inntaksprosedyre
Søknadsfrist for særskilt og ordinært inntak er 1. mars for skolestart august samme kalenderår. Førsteinntaket finner sted på bakgrunn av søkermassen pr 1. mars. Søkere blir tatt inn etter poeng når ikke annet er sagt i reglementet. Grunnlaget for poengutregning er karakterene i samtlige obligatoriske fag fra ungdomsskolen. Poengsum for karakterer utregnes ved at karakterene for hvert fag summeres. Denne summen deles deretter på antall karakterer og multipliseres med 10. Søkere fra Hoppensprett ungdomsskole gis så 5 tilleggspoeng.

Kopi av karakterutskrifter og eventuell annen dokumentasjon sendes skolen elektronisk. Søknaden kan ikke behandles uten at dokumentasjonen er mottatt av skolen. Noen elevplasser (antall bestemmes av styret for skolen) i hver klasse kan reserveres for søkere med sosiale, pedagogiske eller medisinske grunner for inntak. Det kreves dokumentasjon fra fagpersonell.Dersom det er flere søkere enn det skolen har kapasitet til å ta inn, blir inntak gjort etter følgende prioriteringer: 

  • Søkere som har eller har hatt søsken ved skolen
  • Søkere som er barn av ansatte på skolen
  • Søkere som er barn av ansatte i Hoppensprettkonsernet
  • Søkere som er barn som har gått i en Hoppensprett grunnskole, SFO eller barnehage.
  • Søkere som har søsken som går i en Hoppensprett grunnskole, SFO eller barnehage

 

For nevnte fem punkter gjelder at søkeren må ha minst 37 poeng. Søkere med lavere poengsum må konkurrere med øvrige søkere. Når søkere har lik poengsum, avgjøres inntak ved loddtrekning og hvor kjønnsmessig balanse ivaretas så langt som mulig.

Søknader som er kommet inn etter fristen, prioriteres i den rekkefølge de er kommet inn, men alltid med lavere prioritet enn de som er kommet inn før fristen. 

Styret for skolen fastsetter skolens elevkapasitet før inntak starter. Søkere som har tatt i mot skoleplass, men ikke møter til første skoledag eller ikke gir skolen beskjed, mister sin skoleplass uten varsel. Ved aksept av skoleplass aksepterer de foresatte samtidig betalingsforpliktelse for skolepengene. Det er to måneder oppsigelsestid, gjeldende fra den 1. i måneden.

 

Klage
Vedtak om inntak er et enkeltvedtak og kan påklages i henhold til Forvaltningsloven kap. VI. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er klageinstans, og fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part. Klagen sendes skolen, som så avgjør om skolen vil omgjøre vedtaket eller om klagen skal oversendes Fylkesmannen.

Reglementet er vedtatt av skolens styre og basert på Lov om private skoler, § 3

Telefon
 0047 93208415

Hoppensprett Videregående Jessheim
Industrivegen 34
2069 Jessheim

Rektor
Jorun Wenger
jorun@hoppensprett.no
Tlf: 932 08 415

 

 

Quote

Skogen ville vært stille hvis kun de beste sangfuglene sang

-Thoreau
Quote

Møter jeg et barn, møter jeg et menneske

-Anne-Cath Vestly
Quote

Alle barn har gnist i seg - alt vi trenger å gjøre er å tenne den

-Roald Dahl
Quote

Best blant mennesker er den som gleder seg når det går andre godt.

-Arabisk ordtak
Quote

Lederskap er å gjøre det rette når ingen ser deg

-Ukjent
Quote

Smil - det smitter!

-Lego
Quote

Vennlighet skaper vennlighet

-Sofokles
Quote

Barn pleier å leve opp til det du tror om dem.

-Ladybird Johnson
LekeLeveLæreLede Le