Hjem Separator Skoler Separator Våre skoler Separator Nes kommune > Hoppensprett Barne- og Ungdomskole Brårud Separator Reglement

Hoppensprett Barne- og Ungdomskole Brårud

Reglement

Skolereglement for Hoppensprett Barneskole

Skolereglement for Hoppensprett Barneskole Brårud

§ 1. Hjemmel
For en elev som etter søknad er tatt inn i barneskolen, vises det til Lov om private skoler som omhandler rett og plikt til opplæring, skolegangen, tilpasset opplæring, særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter samt spesialundervisning og PP-tjeneste.

§ 2. Fremmøte
Elevene skal være på plass i undervisningsrommet til avtalt tid. Det er ingen ringeklokke ved skolen. For sent fremmøte registreres og kan få betydning ved fastsettelse av orden og atferdskarakter. Klokken 08:30 hver mandag er det ”ukas andakt”.

§ 3. Ankomst- og avreisetider
Elever hvis fremkomstmidler ikke korresponderer med skoletiden, kan få tillatelse til å komme for sent (eller forlate skolen før tiden) når dette synes rimelig. Tillatelse gis av kontaktlærer for det enkelte skoleslag, som noterer dette i elevens meldingsbok.

§ 4. Fravær og meldinger
Elever må ikke være borte fra skolen uten at de er hindret av sykdom eller annen tvingende grunn, eller har fått lov av skolen å være borte. Ingen elev må forlate skolen i undervisningstiden uten selv å melde fra til en av sine lærere slik at meldingen blir innført. Dersom fraværet varer mer enn tre dager, må kontaktlærer få melding så snart som mulig. Første skoledag etter et fravær skal eleven ha med skriftlig melding om varigheten av og grunnen til fraværet. Ved gjentatte eller lengre fravær kan skolen kreve legeattest. Skriftlig søknad om fri for en hel dag eller mer forelegges kontaktlærer god tid i forveien. Kontaktlærer innvilger søknader om fri for inntil to dager. Rektor innvilger søknader om 3 dager eller lengre. Elevene forplikter seg på å holde seg a jour med arbeidet som har vært utført i klassen under fraværet. Rektor kan velge å ikke innvilge fri 3 dager eller mer dersom fraværet ikke oppleves forsvarlig mtp å vurdere elevens faglige nivå.
Elevene har anledning til å være inne i klasserommene i friminuttene dersom ro og orden opprettholdes. Dette gjelder ikke for spesialrommenes vedkommende. Skoleanlegget kan etter avtale med skoleleder brukes før eller etter skoletid.

§ 6. Generell orden og atferd
Høflighet, tillit og gjensidig respekt mellom lærere og elever er viktig for å skape et skolemiljø med høy trivsel og stort læringsutbytte.

Inntaksreglement ved Hoppensprett Barneskole

Hoppensprett Barneskole er en kristen skole som formidler kunnskap, videreutvikler evner og ferdigheter som gjør elevene glad i fysisk livsutfoldelse, lederskap og til engasjerte mennesker lokalt og globalt.

§ 1 Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlig grunnskole, og hele landet er inntaksområde, jfr Lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) § 3-1.

§ 2 Søknadsfrist for inntak til alle klassetrinn er 1. februar for skolestart i august samme kalenderår.

§ 3 Dersom det er flere søkere enn det skolen har kapasitet til å ta inn, blir inntak gjort etter følgende prioriteringer:

 1. Barn av ansatte i Hoppensprett
 2. Søkere som har eller har hatt søsken ved skolen
 3. Søkere som har gått i en Hoppensprett barnehage og/eller Hoppensprett IdrettSFO.
 4. Søkere som har søsken som har gått eller går i en Hoppensprett barnehage og /eller Hoppensprett Idrett SFO.
 5. Loddtrekning der det så langt som mulig sikres at hvert kjønn er representert med minimum 40% i samlet inntak.

§ 4 Styret fastsetter skolens elevkapasitet før inntak starter.

§ 5 Rektor og styrets leder står for skolens inntak

§ 6 Ved ledig plass tas det inn elever fortløpende fra venteliste med søkere som har søkt før fristen. Søknader som er kommet inn etter fristen blir også behandlet, men prioriteres i den rekkefølge de er kommet inn og alltid med lavere prioritet enn de som er kommet inn før fristen.

§ 7 Vedtak om inntak er et enkeltvedtak og kan påklages i henhold til Forvaltningsloven kap. VI. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er klageinstans, og fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part. Klagen sendes skolen, som så avgjør om skolen vil omgjøre vedtaket eller om klagen skal oversendes Fylkesmannen.

Reglementet er vedtatt av skolens styre og basert på Lov om private skoler, § 3-1

Ordensreglement for Hoppensprett Barneskole

Ordensreglementet er fastsatt av Hoppensprett Barneskole Brårud 19.11.15, med hjemmel i Friskoleloven §5.2.

 

Kapittel 1. Innledning

§ 1. Formål

Hoppensprett Barneskole Brårud skal ha et høyt kunnskapsnivå og et godt læringsmiljø.

Ordensreglementet er et virkemiddel for å nå disse målsettingene.

 

§ 2. Virkeområde

Ordensreglementet gjelder for alle aktiviteter i skolens regi, uavhengig av tid og sted. Det gjelder også skoleveien og det som skjer i det digitale rom.*

 

*Når det kommer til mobbing eller andre krenkelser, vil grensene mellom skole og fritid kunne utviskes. Dette gjelder også for mobbing som skjer i det digitale rom. Selv om krenkelsene skjer utenfor skolens område og utenfor skoletiden, vil disse kunne sanksjoneres etter skolens ordensreglement dersom de har sterk nok tilknytning til skolen og skolemiljøet. Mobbing eller andre krenkelser som skjer utenfor skoletiden og som er foranlediget av skolesituasjonen eller setter preg på den, vil derfor kunne omfattes av ordensreglementet. Dette kan f.eks. være trusler som har direkte betydning for elevens skolehverdag

 

Kapittel 2. Rettigheter og plikter

Hoppensprett Barneskole Brårud er vår felles arbeidsplass, og vi har alle ansvar for å ivareta et godt læringsmiljø. Derfor ventes det at vi alle viser respekt og tar ansvar for hverandre og samarbeider om å gjøre skolen så trygg og god som mulig.

 

§ 3. Elevenes rettigheter og plikter

Elever ved Hoppensprett Barneskole Brårud vil få en undervisning lagt opp etter sine forutsetninger og evner. Elever ved Hoppensprett Barneskole Brårud forplikter seg til å delta i arbeidet med å skape et godt læringsmiljø.
Skolens ansatte skal:

 • Behandle elevene med respekt og omtanke.
 • Gi hjelp til å behandle konflikter med andre elever og med skolen.
 • Gi en opplevelse av skolehverdagen som trygg og meningsfull.
 • Ha som mål å hjelpe alle elevene til å lykkes.

 

§ 4 Orden
Elevene skal ha god orden. Det er god orden å…

 • møte presis, forberedt og opplagt til timer og avtaler
 • ha skolesakene i orden
 • ha med nødvendige læremidler og utstyr
 • gjøre arbeid man blir pålagt så  godt man kan og til rett tid
 • ta godt vare på alt som tilhører skolen både ute og inne.

 

§ 6 Oppførsel
Elevene skal ha god oppførsel. Det er god oppførsel å…

 • rette seg etter lærerens og skolens veiledning
 • vise hensyn og respekt. Det innebærer å samarbeide med andre og prøve å forstå andre før en selv blir forstått.
 • ha nulltoleranse for mobbing, rasistiske eller religiøst negative uttalelser/handlinger eller seksuell trakassering.
 • ikke fuske eller forsøke å fuske på prøver eller innleveringer.
 • ha eget elektronisk utstyr avslått i timen
 • ikke utsette andre for voldelig adferd eller trussel om vold.
 • ikke nyte, besitte eller oppbevare noen som helst form for rusmidler, tobakk eller snus i skoleanlegget
 • aldri ha med våpen eller andre farlige gjenstander som fysisk kan skade andre eller virke truende.
 • ikke banne eller bruke annet grovt språk

 

 

Kapittel 3. Sanksjoner

§ 7. Brudd på ordensreglementet
Sanksjonene skal stå i et direkte og rimelig forhold til bruddet på ordensreglene. Ved vurderingen skal det legges vekt på grad av uaktsomhet, samt individuelle forhold hos eleven, slik som grad av modenhet m.m. Det vurderes konkret i det enkelte tilfelle om brudd på reglementet er av en slik karakter at verger/foresatte skal gis muntlig orientering fra skolen om hendelsen. Kollektiv straff og fysisk refsing/annen krenkende handling er ikke tillatt.

 

Brudd på ordensreglementet kan føre til:

 • Samtale og rettledning med
 • Samtale med rektor om regelbrudd med rettledning og tydeliggjøring av reglene
 • Melding til hjemmet

  Muntlig eller skriftlig melding til foresatte fra lærer, rektor eller andre tilsatte.

 • Utestengelse

  Eleven utestenges fra å delta på bestemte arrangementer eller får innskrenking av frihet og rettigheter i en viss periode.

 • Erstatningskrav

  Ved forsettlig eller uaktsom skade på/tap av bøker, inventar, bygning eller utstyr vil det bli fremmet erstatningskrav i samsvar med skadeerstatningsloven § 1-1 og 1-2

 • Egeninnsats

  Eleven kan pålegges å rydde/vaske/fjerne graffiti, og også gjøre annet foreskrevet arbeid som del av erstatning.

 • Inndragelse

  Ved bruk av elektroniske apparater (eks mobiltelefon), som forstyrrer undervisningen, inndras disse av lærer, og utleveres ved skoletimens, – eller skoledagens slutt.

   

   

 • Beslagleggelse

  Blir en elev tatt for å ha tobakk, snus eller andre rusmidler med seg på skolen/ eller i aktiviteter i skolens regi, beslaglegges rusmidlene og foresatte vil bli kontaktet. Ved besittelse av farlige, uønskede eller ulovlige gjenstander, som f.eks våpen og narkotika, vil disse bli inndratt og foresatte blir kontaktet.

   

 • Politianmeldelse.

Brudd på ordensreglene som også medfører brudd på norsk lov vil bli vurdert anmeldt til politiet. Samtidig vil foresatte bli kontaktet.

Ved muntlige eller skriftlige trusler mot elever, ansatte eller skolen, varsles politiet.

 

§ 8. Særskilte sanksjoner

 • Bortvisning.

Ved alvorlige brudd på skolens ordensreglement, eller gjentatte brudd, kan rektor treffe vedtak om bortvisning av eleven. Jfr. Privatskoleloven § 3 – 10.

 

1.- 7. årstrinn: fra enkelttimer til inntil en dag

 

Bortvisning av en elev over 2 klokketimer regnes som et enkeltvedtak.

Ved avgjørelser som er enkeltvedtak, skal følgende saksbehandlingsregler gjelde:

 1. Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og avgjørelsen skal treffes på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter.
 2. Eleven skal varsles og forelegges relevante opplysninger i saken med mulighet til å uttale seg til den som skal treffe avgjørelsen, før avgjørelsen treffes. Mindreåriges foresatte skal kontaktes. Varselet skal gis skriftlig.
 3. Avgjørelsen skal begrunnes, med henvisning til hvilken regel som er brutt, faktum som er lagt til grunn og de vurderinger som er gjort. Begrunnelsen skal gis samtidig med underretning om avgjørelsen til eleven. Begrunnelsen gis skriftlig.
 4. Fristen for å klage er 3 uker. Jamfør Fvl.kapittel 6.
 5. For saksbehandling ved bortvisning av elev vises til: ”Forskrift til Privatskoleloven”§ 3-34 og til Fvl. § 2. Fylkesmannen er klageinstans.

   

 

Kap. 4. Grunnlag for saksbehandling

§9. Generelt

Saksbehandlingen ved brudd på ordensreglementet følger normalt reglene i

 • Privatskolelovens § 3 – 9, 2.ledd og § 3 – 10, 3.ledd
 • Forvaltningslovens (Forkortet: fvl) kapittel 3. Om saksbehandlingen.
 • Fvl. kapittel 4 og 5. Ved enkeltvedtak.
 • Fvl. kapittel 6. Om klagerett.

 

§ 10. Kunngjøring

Forskrift om ordensreglement gjøres kjent for elever, foreldre/foresatte og ansatte hvert år ved skoleårets begynnelse. For nye elever, skal signert skjema sendes til skolen sammen med svarbrev om at skoleplassen aksepteres.

Ta kontakt

Tlf
98670457

E-mail

barneskolebrarud@hoppensprett.no

Adresse

Hoppensprett Barneskole Brårud
Gunnerudberget
2162 Brårud

Rektor
Jorid Hansen
Jorid.Hansen@hoppensprett.no

Tlf: 98670457

 

Quote

Skogen ville vært stille hvis kun de beste sangfuglene sang

-Thoreau
Quote

Møter jeg et barn, møter jeg et menneske

-Anne-Cath Vestly
Quote

Alle barn har gnist i seg - alt vi trenger å gjøre er å tenne den

-Roald Dahl
Quote

Best blant mennesker er den som gleder seg når det går andre godt.

-Arabisk ordtak
Quote

Lederskap er å gjøre det rette når ingen ser deg

-Ukjent
Quote

Smil - det smitter!

-Lego
Quote

Vennlighet skaper vennlighet

-Sofokles
Quote

Barn pleier å leve opp til det du tror om dem.

-Ladybird Johnson
LekeLeveLæreLede Le