Hjem Separator IdrettSFO Separator Jessheim Separator Hoppenspretthallen IdrettsSFO Separator Vedtekter

Hoppenspretthallen IdrettsSFO

Vedtekter

VEDTEKTER for Hoppensprett IdrettSFO

1. Formål:

Hoppensprett IdrettSFO er et omsorgs- tilsyns- og aktivitetstilbud for elever i 1.- 4. klasse. Den skal legge til rette for lek, idrett- kultur– og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesse hos barna.

Hoppensprett IdrettSFO skal drives i samsvar med krav som følger av opplæringslova med forskrifter og Ullensaker kommune er tilsynsmyndighet.

 

2. Formål og forvaltning:

Hoppenspretthallen IdrettSFO eies og drives av Hoppenspretthallen AS. Hoppenspretthallen IdrettSFO har en egen leder som samarbeider nært med styrer for Hoppenspretthallen Aktivitetsbarnehage.

 

3. Åpningstid:

 • Mandag – fredag etter skoletid (fra kl.12) til kl. 17.
 • Barn fra Gystadmarka skole har tilbud hver morgen fra 07:00 – 08:10, som ivaretas av ansatte på barnehagens 5-års base.
 • Hoppenspretthallen IdrettSFO har 5 planleggingsdager som er lagt til mandag og tirsdag i uke 40 og torsdag og fredag i uke 8. I tillegg har SFO en ekstra fridag hvor dato fastsettes hvert år.
 • Forøvrig har Hoppenspretthallen IdrettSFO stengt 3 uker i juli samt i romjulen og mellompåsken.
 • Når skolene har planleggingsdager, er vår IdrettSFO åpen fra 7:00-17:00 og den samarbeider med 5 års basen i barnehagen.

 

5. Betaling:

 • Betaling skal skje forskuddsvis den 1. i hver måned. Det betales for 11 mnd i året.
 • Drikke, frukt og ett måltid er inkludert i prisen.
 • Uteblitt foreldrebetaling utover en – 1 – måned kan medføre tap av plassen eller utestengelse til utestående beløp er betalt.
 • Betaling for IdrettSFO- plassen gjelder fra 1. august selv om barnet starter 15.august.               

 

Betalingssatsene er som følger:

 • Heltidsplass 5 d/u  kl 12–17:  kr 2890,- inkl varmmat, frukt og drikke
 • Deltid 3 d/u kl 12–17:  kr 2050,- inkl. varmmat, frukt og drikke.
 • Barn fra Gystadmarka barneskole, som vil ha et morgentilbud betaler kr. 150 ekstra pr. mnd.
 • I Hoppensprett IdrettSFO gis det 30% søskenmoderasjon på barn nr. 2 og 50% på barn nr. 3.
 • Barn som har søsken i en Hoppensprettbarnehage får 10% søskenmoderasjon.

 

6. Søknad om opptak:t

 • Søknad om opptak skjer på fastsatt søknadsskjema på vår hjemmeside www.hoppensprett.no under fanen Hoppenspretthallen IdrettSFO.
 • Søknadsfrist hovedopptak er 1.april.

 

7. Opptakskriterier:

 1. Barn av ansatte i Hoppensprett
 2. Søsken til barn i Hoppenspretthallen IdrettSFO
 3. Søsken til barn i Hoppenspretthallen
 4. Har gått på 5-årsbasen i Hoppenspretthallen
 5. Barn som har gått i en Hoppensprettbarnehage
 6. Andre

 

8. Opptakstid:

 • Barn som er tatt opp i Hoppensprett IdrettSFO beholder plassen til utgangen av 4. klasse eller til den sies opp. For barn som har plass er det ikke nødvendig å søke foran hvert skoleår.
 • Søknadsfrist for hovedopptaket er ca 1. april. Barn kan også meldes på i perioden fra hovedopptak fram til skoleårets start og i løpet av skoleåret. Påmelding i løpet av skoleåret gir oppstart 1. i hver måned dersom det er ledig plass.
 • Ønske om utvidelse av plass sendes skriftlig og iverksettes innen en måned.

 

9. Oppsigelse av plass

 • Oppsigelse eller ønske om reduksjon av SFO-plass må foreligge skriftlig innen den 1. i måneden
 • Det er 2 måneders skriftlig oppsigelsestid - regnet fra den 1. i måneden og det må betales i oppsigelsestiden
 • Oppsigelser som gjelder fra 1.august, må være levert innen 1.mai da juli er delvis stengt samt en betalingsfri måned.
   
 • Hoppenspretthallen IdrettSFO forbeholder seg retten til å si opp et barns plass med 1 måneds skriftlig varsel – regnet fra den 1. i måneden, dersom barnets tilstedeværelse på SFO’en krever betydelig med ekstraordinære tiltak og ressurser og særskilt tett oppfølging av voksne. IdrettSFO’en sier ikke opp plassen før det er avholdt minst to dialogmøter med barnets foresatte og ulike tiltak er iverksatt for at barnet skal fungere.

 

10. Måltider:

 • Barn fra Gystadmarka som kommer før skoletid, kan ta med seg frokost.
 • Hoppenspretthallen IdrettSFO kjøper inn drikke, frukt og mat til ett måltid varm mat.
 • Send ikke med slikkerier, kaker, saft og lignende.

 

11. Klær:

 • Klær og fottøy må være merket med navn.
 • Barna må alltid ha med ekstra skift samt gymtøy og innesko med lys såle.
 • Ved utrygt vær må regntøy tas med.

 

12. Ansvar:

 • Barna har 24 timers ulykkesforsikring. Forsikringen gjelder hele døgnet så lenge barnet har plass i Hoppensprett IdrettSFO. Det betyr at barna er forsikret også utenfor SFOtiden.
 • Hoppensprett IdrettSFO er ikke ansvarlig for medbrakte leker.

 

13. Sykdom:

 • Barn som har vært syke om natten (f.eks. oppkast, diaré, feber eller symptomer på annen sykdom) skal holdes hjemme.
 • Ved barnesykdommer eller tegn til andre smittsomme sykdommer, må barnet holdes hjemme.
 • Dersom barn blir syke i løpet av dagen, må foreldrene hente dem.
 • Ved fravær må det meldes fra til Hoppenspretthallen IdrettSFO via sms samme dag, helst på morgenen.

 

14. Arbeidsform:

Hoppenspretthallen IdrettSFO skal være et sted som stimulerer barnas motoriske ferdigheter. Det blir lagt til rette for ulike idrettsaktiviteter hver dag. I tillegg vil barna kunne gjøre lekser, spille spill, lage mat og andre aktiviteter. Det legges også vekt på å være en del utendørs. Opplegget tar sikte på at aktivitetene passer for de forskjellige alderstrinn og at en tar hensyn til det enkelte barn.

 

15. Samarbeid:

Hoppenspretthallen IdrettSFO ønsker å ha en nær og god kontakt med det enkelte hjem. Foreldre/foresatte er velkomne når som helst på besøk for å se hvordan vi arbeider, snakke med personalet eller være deltakende selv som en ekstra voksenperson. Det blir også lagt til rette for en foreldresamtale i løpet av året og et foreldremøte hver høst.

 

16. Internkontroll:

Hoppenspretthallen IdrettSFO har internkontroll som til enhver tid følger gjeldende retningslinjer, lover og forskrifter.

 

17. Taushetsplikt:

Alle som arbeider i Hoppensprett IdrettSFO har taushetsplikt. Det skal også fremlegges godkjent politi- og helseattest. Eierne har også taushetsplikt.

 

Sist revidert: 16.03.16

Quote

Skogen ville vært stille hvis kun de beste sangfuglene sang

-Thoreau
Quote

Møter jeg et barn, møter jeg et menneske

-Anne-Cath Vestly
Quote

Alle barn har gnist i seg - alt vi trenger å gjøre er å tenne den

-Roald Dahl
Quote

Best blant mennesker er den som gleder seg når det går andre godt.

-Arabisk ordtak
Quote

Lederskap er å gjøre det rette når ingen ser deg

-Ukjent
Quote

Smil - det smitter!

-Lego
Quote

Vennlighet skaper vennlighet

-Sofokles
Quote

Barn pleier å leve opp til det du tror om dem.

-Ladybird Johnson
LekeLeveLæreLede Le