Hjem Separator IdrettSFO Separator Brårud Separator HSP Brårud IdrettSFO Separator Vedtekter

HSP Brårud IdrettSFO

Vedtekter

1. Formål:

Hoppensprett Brårud IdrettSFO, er et omsorgs- tilsyns- og aktivitetstilbud for elever i 1.- 4. klasse. Den skal legge til rette for lek, idrett- kultur– og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesse hos barna.

Hoppensprett Brårud IdrettSFO skal drives i samsvar med krav som følger av opplæringslova med forskrifter og Nes kommune er tilsynsmyndighet.

 

2. Formål og forvaltning:

Hoppensprett Brårud IdrettSFO eies og drives av Hoppensprett Nes AS. Leder av IdrettSFOen er også styrer for Hoppensprett Brårud Aktivitetsbarnehage.

 

3. Åpningstid:

 • Mandag – fredag: Morgentilbud fra kl 07:00-08:00 samt etter skoletid til kl 17:00
 • Hoppensprett Brårud IdrettSFO har 5 planleggingsdager, som er lagt til mandag og tirsdag i uke 40 samt torsdag og fredag i uke 8. Den 5. planleggingsdagen avholdes i samarbeid med Hoppensprett Brårud Skole.
 • Forøvrig har vår Idrett-SFO stengt 3 uker i juli samt i romjulen og mellompåsken. Når skolene har planleggingsdager, er IdrettSFOen åpen fra 07:00-17:00.

 

5. Betaling:

 • Betaling skal skje forskuddsvis den 1. i hver måned. Det betales for 11 mnd i året hvor juli er betalingsfri måned.
 • Betaling for IdrettSFO- plassen gjelder fra 1. august selv om barnet starter 15.august.
 • Uteblitt foreldrebetaling utover en – 1 – måned kan medføre tap av plassen eller utestengelse til utestående er betalt.

  
      Betalingssatsene er som følger:

 • Heltidsplass (mer enn 12 timer):  kr.1900,- inkl ett måltid, drikke og frukt. 
 • Deltid (mindre enn 12 timer):  kr.1200,- inkl. ett måltid, drikke og frukt.
 • I Hoppensprett IdrettSFO gis det 30% søskenmoderasjon på barn nr 2 og 50% på barn nr 3.
 • Barn som har søsken i en Hoppensprettbarnehage får 10% søskenmoderasjon.

 

6. Søknad om opptak:

 • Søknad om opptak skjer via fastsatt søknadskjema på vår hjemmeside www.hoppensprett.no under fanen Idrett-SFO Brårud.
 • Søknaden sendes til: Hoppensprett Brårud IdrettSFO, Brårud skole, 2162 Brårud eller på mail til styrer natalia@hoppensprett.no
 • Hoppensprett Brårud IdrettSFO tildeler selv plassene.

 

7. Opptakskriterier:

1. Elever ved Hoppensprett Brårud Barneskole

2. Søsken til barn i Brårud Hoppensprettbarnehage

3. Barn av ansatte i Hoppensprett

3. Barn som har gått i en Hoppensprettbarnehage

4. Andre

 

8. Opptakstid:

 • Barn som er tatt opp i Hoppensprett Brårud IdrettSFO beholder plassen til utgangen av 4. klasse eller til den sies opp. For barn som har plass er det ikke nødvendig å søke foran hvert skoleår.
 • Søknadsfrist for hovedopptaket er ca 1. april. Barn kan også meldes på i perioden fra hovedopptak fram til skoleårets start og i løpet av skoleåret. Påmelding i løpet av skoleåret gir oppstart 1. i hver måned dersom det er ledig plass.

 

9. Oppsigelse av plass

 • Oppsigelse eller reduksjon av SFO plass må foreligge skriftlig innen den 1. i måneden
 • Det er 2 måneders oppsigelsestid og det må betales i oppsigelsesperioden.
 • For oppsigelse gjeldende fra 1. august, må denne oppsigelsen leveres innen 1.mai.

 

10. Måltider:

 • Barn som kommer før skoletid, tar med seg frokost.
 • Hoppensprett Brårud IdrettSFO kjøper inn drikke, frukt og mat til ett måltid varm mat.
 • Send ikke med slikkerier, kaker, saft og lignende.

 

11. Klær:

 • Klær og fottøy må være merket med navn.
 • Barna må alltid ha med ekstra skift samt gymtøy og innesko med lys såle.
 • Ved utrygt vær må regntøy tas med.

 

12. Ansvar:

 • Barna har 24 timers ulykkesforsikring i If. Forsikringen gjelder hele døgnet så lenge barnet har plass i Hoppensprett IdrettSFO. Det betyr at barna er forsikret også utenfor SFOtiden.
 • Hoppensprett IdrettSFO er ikke ansvarlig for medbrakte leker.

 

13. Sykdom:

 • Barn som har vært syke om natten (f.eks. oppkast, diaré, feber eller symptomer på annen sykdom) skal holdes hjemme.
 • Ved barnesykdommer eller tegn til andre smittsomme sykdommer, må barnet holdes hjemme.
 • Dersom barn blir syke i løpet av dagen, må foreldrene hente dem.
 • Ved fravær ser vi helst at det meldes fra til IdrettSFOen via sms samme dag, helst på morgenen.

 

14. Arbeidsform:

Hoppensprett Brårud IdrettSFO skal være et sted som stimulerer barnas motoriske ferdigheter. Det blir lagt til rette for ulike idrettsaktiviteter hver dag. I tillegg vil barna kunne gjøre lekser, spille spill, lage mat og andre aktiviteter. Det legges også vekt på å være en del utendørs. Opplegget tar sikte på at aktivitetene passer for de forskjellige alderstrinn og at en tar hensyn til det enkelte barn.

 

15. Samarbeid:

Hoppensprett Brårud IdrettSFO ønsker å ha en nær og god kontakt med det enkelte hjem. Foreldre/foresatte er velkomne når som helst på besøk for å se hvordan vi arbeider, snakke med personalet eller være deltakende selv som en ekstra voksenperson. Det blir også gjennomført foreldremøte i samarbeid med skolen.

 

16. Internkontroll:

Hoppensprett Brårud IdrettSFO har internkontroll, som til enhver tid følger gjeldende retningslinjer, lover og forskrifter.

 

17. Taushetsplikt:

Alle som arbeider i Hoppensprett IdrettSFO har taushetsplikt. Det skal også fremlegges godkjent politi- og helseattest. Eierne har også taushetsplikt.

 

Revidert: 15.03.16 / 1.7.16                                                                                                    

Kontakt Hoppensprett Brårud IdrettSFO

Pr tlf:
47 85 18 44

Pr mail:
brarud@hoppensprett.no

Adresse:
Hoppensprett IdrettSFO Brårud
Gunnerudberget 35
2162 Brårud

Ansvarlig
Jorid Hansen
Jorid.hansen@hoppensprett.no

Tlf; 98670457

Quote

Skogen ville vært stille hvis kun de beste sangfuglene sang

-Thoreau
Quote

Møter jeg et barn, møter jeg et menneske

-Anne-Cath Vestly
Quote

Alle barn har gnist i seg - alt vi trenger å gjøre er å tenne den

-Roald Dahl
Quote

Best blant mennesker er den som gleder seg når det går andre godt.

-Arabisk ordtak
Quote

Lederskap er å gjøre det rette når ingen ser deg

-Ukjent
Quote

Smil - det smitter!

-Lego
Quote

Vennlighet skaper vennlighet

-Sofokles
Quote

Barn pleier å leve opp til det du tror om dem.

-Ladybird Johnson
LekeLeveLæreLede Le